หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น

1127ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ฉลองกันด้วยความเชื่ออย่างเหมาะสมนั้น ให้พระหรรษทานที่ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นหมายถึง ศีลศักดิ์สิทธิ์มีประสิทธิผล เพราะว่าพระคริสตเจ้าเองทรงทำงานในศีล-ศักดิ์สิทธิ์นั้น  เป็นพระองค์ผู้ทรงโปรดศีลล้างบาป เป็นพระองค์ผู้ทรงปฏิบัติการในศีล-ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถ่ายทอดพระหรรษทานที่ศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการนั้นหมายถึง พระบิดาทรงสดับฟังคำภาวนาของพระศาสนจักรของพระบุตรของพระองค์เสมอ ซึ่งแสดงความเชื่อของตนในพระอานุภาพของพระจิต ในบทวอนขอพระจิตของศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการ เสมือนไฟเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มันสัมผัสฉันใด พระจิตเจ้าก็ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งซึ่งยอมอยู่ใต้พระอานุภาพของพระองค์ให้เป็นชีวิตของพระเจ้าฉันนั้น

1128ความหมายของคำยืนยันของพระศาสนจักรที่ว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์จะเกิดผลจากการประกอบพิธี นั้นคือ โดยเหตุการช่วยให้รอดของพระคริสตเจ้าที่ได้ทำสำเร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียวสำหรับทุกคน ทำให้ "ศีลศักดิ์สิทธิ์มิได้เกิดผลเพราะความชอบธรรมของผู้ประกอบพิธี หรือผู้ร่วมพิธี แต่จากอานุภาพของพระเจ้า" (น.โทมัส อไควนัส) เมื่อประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร พลานุภาพของพระคริสตเจ้าและของพระจิตของพระองค์ทำการทั้งในศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น และโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น แต่ไม่ขึ้นต่อความศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวของศาสนบริกร อย่างไรก็ตาม ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ยังขึ้นอยู่กับท่าทีของผู้ที่รับอีกด้วย

1129พระศาสนจักรยืนยันว่า   ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความรอดสำหรับสัตบุรุษ (DS 1604) พระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นพระหรรษทานของพระจิตเจ้าที่พระคริสตเจ้าทรงประทานให้ และมีพระหรรษทานเฉพาะสำหรับแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์ พระจิตทรงรักษาให้หายและเปลี่ยนแปลงผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์โดยทำให้ผู้รับนั้นละม้าย-คล้ายกับพระบุตรของพระเจ้ามากขึ้น ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตนี้คือ พระจิตเจ้าทำให้ผู้มีความเชื่อเป็นบุตรบุญธรรม มีส่วนร่วมในพระธรรมชาติพระเจ้า โดยทำให้เขาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตร พระผู้ไถ่กู้มนุษย์ (เทียบ 2ปต.1:4)