หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า

1114เราขอประกาศว่า "ศีลศักดิ์สิทธิ์ของธรรมบัญญัติใหม่นั้น พระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้-เป็นเจ้าของเราได้ทรงตั้งขึ้นทั้งหมด โดยที่เราขอยึดถือตามการสอนของพระคัมภีร์ ธรรม-ประเพณีที่สืบจากอัครสาวกและแนวความคิดที่เห็นพ้องต้องกันของบรรดาปิตาจารย์" (สังคายนาแห่งเตรนท์ 1547; DS 1600-1601)

1115ถ้อยคำและกิจการต่างๆ ของพระเยซูเจ้า ในสมัยที่พระองค์ดำเนินชีวิตที่ไม่เปิดเผย และในตอนที่ออกเทศนาสั่งสอนประชาชนนั้นมีผลช่วยให้รอดอยู่แล้ว ถ้อยคำและกิจการเหล่านั้นบอกล่วงหน้าถึงพระอานุภาพของธรรมล้ำลึกปัสกาของพระองค์  สิ่งเหล่านั้นประกาศและตระเตรียมสิ่งซึ่งพระองค์ได้ประทานให้พระศาสนจักรเมื่อทุกสิ่งได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ธรรมล้ำลึกต่างๆ ของชีวิตพระคริสตเจ้าเป็นพื้นฐานของสิ่งซึ่งบัดนี้พระองค์ทรงแจกจ่ายในศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยศาสนบริกรของพระศาสนจักร เนื่องจากว่า "สิ่งซึ่งแลเห็นได้ในองค์พระผู้ไถ่ของเรานั้นได้ผ่านไปสู่ธรรมล้ำลึกของพระองค์" (นักบุญเลโอ, บทเทศน์ 74,2: PL 54,398)

1116ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็น "ฤทธิ์อำนาจที่ออกจาก" พระกายของพระคริสตเจ้า (เทียบ ลก.5:17; 6:19; 8:46) ย่อมชุ่มชื่นและทำให้มีชีวิตชีวา ศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นกิจการของพระจิตเจ้าผู้ปฏิบัติการในพระกายของพระองค์ซึ่งเป็นพระศาสนจักร     ศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ที่คงอยู่นิรันดร