หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1110ในพิธีกรรมของพระศาสนจักร พระเจ้าพระบิดาได้รับการถวายพระพรและกราบนมัสการ ในฐานะทรงเป็นแหล่งที่มาแห่งพระพรทั้งปวงแห่งการสร้างสรรค์และความรอดพ้น  ซึ่งได้ประทานพรแก่เราโดยทางพระบุตรของพระองค์ เพื่อประทานพระจิตแห่งการเป็นบุตรบุญธรรมแก่เรา

1111ผลงานของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรมเป็นงานในเชิงเครื่องหมาย เพราะว่าธรรมล้ำลึกแห่งความรอดของพระองค์นั้นยังคงเป็นปัจจุบันเดชะพระอานุภาพของพระจิตเจ้า   เพราะว่าพระกายของพระองค์ซึ่งหมายถึงพระศาสนจักร  เป็นเสมือนศีลศักดิ์สิทธิ์ (เครื่องหมายและเครื่องมือ) ซึ่งพระจิตเจ้าทรงแจกจ่ายธรรมล้ำลึกแห่งความรอด เพราะว่า พระศาสนจักร ผู้กำลังจาริกแสวงบุญในเวลานั้นมีส่วนร่วมกับพิธีกรรมสวรรค์แล้ว โดยลิ้มรสล่วงหน้าเมื่อทำพิธีกรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร

1112ภารกิจของพระจิตเจ้าในพิธีกรรมของพระศาสนจักรนั้นคือ ตระเตรียมคริสตชนที่ประชุมกันให้พบพระคริสตเจ้า ให้รำลึกถึงและสำแดงพระคริสตเจ้าต่อความเชื่อของที่ประชุม    ทำให้ผลงานแห่งความรอดของพระคริสตเจ้าเป็นปัจจุบัน และเกิดผลด้วยพระอานุภาพของพระองค์ผู้ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงและทำให้พระพรของการเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดผลในพระศาสนจักร