หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาคสอง : การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทำไมต้องพิธีกรรม

1066ในบทสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ พระศาสนจักรประกาศธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ และแผนการสร้างของพระเป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งที่ "ตามพระประสงค์" พระบิดาทรงทำให้ธรรมล้ำลึกแห่งพระทัยของพระองค์สำเร็จไป ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ โดยทรงส่งพระบุตรลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงส่งพระจิตเพื่อการไถ่กู้โลก และเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระองค์ (เทียบ อฟ.1:9) นี่คือธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยและทำให้เป็นจริงในประวัติศาสตร์ตามแผนการของพระองค์   เป็นการจัดการที่ทรงจัดเตรียมไว้อย่างชาญฉลาด ซึ่งนักบุญเปาโลเรียกว่า "แผนการอันล้ำลึก" (อฟ.3:9) และบรรดาปิตาจารย์เรียกว่า "แผนการแห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์ หรือแผนการแห่งความรอด"ถ

1067ผลงานอันน่าพิศวงที่พระเจ้าทรงกระทำท่ามกลางประชากรแห่งพันธสัญญาเดิมนั้น เป็นแต่การเบิกทางสำหรับงานขององค์พระคริสตเจ้าในการไถ่กู้มนุษยชาติ และถวายเกียรติ-มงคลแด่พระเจ้าอย่างบริบูรณ์ พระคริสตเจ้าทรงทำงานของพระองค์สำเร็จโดยอาศัยธรรมล้ำลึกปัสกา อันได้แก่ พระมหาทรมาน การกลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จขึ้น-สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ เดชะธรรมล้ำลึกนี้ "พระองค์ทรงทำลายความตายของเราด้วยการสิ้นพระชนม์ และทรงคืนชีวิตให้เราด้วยการกลับคืนชีพ" เพราะศีลศักดิ์สิทธิ์อันน่าพิศวงของพระศาสนจักรทั้งครบมาจากสีข้างของพระคริสตเจ้าขณะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน   (เทียบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ 5.2) เพราะเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาอย่างให้ความสำคัญในพิธีกรรม ซึ่งโดยอาศัยธรรมล้ำลึกนี้พระคริสตเจ้าได้ทรงทำให้งานแห่งความรอดของเราสำเร็จสมบูรณ์

1068พระศาสนจักรประกาศและฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้านี้ในพิธีกรรม เพื่อให้ผู้มีความเชื่อสามารถดำเนินชีวิตและให้บังเกิดผลด้วยการเป็นพยานในโลก

"งานไถ่กู้มนุษย์บรรลุความสำเร็จอาศัยพิธีกรรม เฉพาะอย่างยิ่งในบูชามิสซา ดังนั้น พิธีกรรมจึงเป็นเครื่องมือดีเด่นที่ช่วยให้สัตบุรุษ แสดงด้วยชีวิต และให้คนอื่นเห็นประจักษ์ด้วยว่าธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าและธรรมชาติแท้จริงของพระศาสนจักรแท้เป็นอย่างไร" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 2)