หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

629เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทุกคน พระเยซูเจ้าได้ทรงลิ้มรสความตาย (เทียบ ฮบ.2:9) เป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ที่ทรงสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้

630ระหว่างที่พระคริสต์ประทับอยู่ในคูหาฝังพระศพ แม้ว่าพระวิญญาณและพระกายได้ถูกแยกออกจากกันเพราะความตาย พระบุคคลที่ทรงเป็นพระเจ้า ก็ยังคงรับทั้งสองส่วนนี้ไว้ตลอดไป  เพราะเหตุนี้ พระกายของพระคริสต์เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว "จึงไม่เน่าเปื่อย" (กจ.13:37)