หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

619"พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์" (1คร.15:3)

620ความรอดของเราได้มาจากพระดำริริเริ่มด้วยความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา เนื่องจากว่า "ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา" (1ยน.4:10) "พระเจ้าได้ทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์ในองค์พระคริสตเจ้า" (2คร.5:19)

621พระเยซูเจ้าทรงถวายพระองค์เองอย่างอิสระเพื่อความรอดของเรา การถวายพระองค์ครั้งนี้พระองค์ได้ประทานความหมาย และปฏิบัติสำเร็จไปล่วงหน้าในระหว่างเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย "นี่เป็นกายของเราที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย" (ลก.22:19)

622การไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าประกอบขึ้นด้วยสิ่งนี้ คือ "พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์" (มธ.20:28) หมายความว่า "ทรงรักพวกเขาจนกระทั่งวาระสุดท้าย"   (ยน.13:1) เพื่อให้พวกเขาได้ "รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตอันไร้ค่าที่สืบมาจากบรรพบุรุษ"  (1ปต.1:18)

623อาศัยการนบนอบเชื่อฟังด้วยความรักต่อพระบิดา    "จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน" (ฟป.2:8) พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติพันธกิจการไถ่โทษ (เทียบ อสย.53:10) ของผู้รับใช้ที่ทนทรมานอยู่ ซึ่ง "กระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรม โดยรับแบกความผิดของคนทั้งหลายไว้ด้วยตนเอง" (อสย.53:11 เทียบ รม.5:19)