หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

561"ชีวิตทั้งชีวิตของพระคริสตเจ้าเป็นการสั่งสอนโดยตลอด การนิ่งเงียบของพระองค์ การทำอัศจรรย์ของพระองค์ พระอิริยาบถของพระองค์ การภาวนาของพระองค์ ความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ การโปรดปรานของพระองค์ต่อผู้ต่ำต้อยและผู้ยากจน การยอมรับที่จะเสียสละโดยสิ้นเชิงบนไม้-กางเขนเพื่อการไถ่กู้โลกให้รอด การฟื้นคืนชีพของพระองค์ล้วนเป็นการทำให้เป็นจริงตามพระวาจา และการปฏิบัติให้สำเร็จไปตามที่ทรงเผยแสดงไว้" (พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 การสอนคำสอน ข้อ 9)

562บรรดาสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้า จักต้องบำเพ็ญตนให้สอดคล้องเป็นแบบเดียวกับพระองค์  "จนกว่าพระคริสตเจ้าจะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวเขาเหล่านั้น" (เทียบ กท.4:19)  ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รับการรวมเข้าไว้ในธรรมล้ำลึกของพระองค์   มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระองค์  ร่วมอยู่ในการสิ้นพระชนม์และในการฟื้นคืนชีพของพระองค์ ระหว่างรอที่จะได้เข้าร่วมอยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์" (พระศาสนจักร ข้อ 7.4)

563ไม่ว่าจะเป็นชุมพาบาลหรือโหราจารย์   เราจะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้บนแผ่นดินนี้ก็ต่อเมื่อได้คุกเข่าลงต่อหน้ารางหญ้าในถ้ำเลี้ยงสัตว์เมืองเบธเลแฮม และนมัสการองค์พระผู้เร้นอยู่ในความอ่อนแอของกุมารน้อย

564จากการนอบน้อมเชื่อฟังของพระนางมารีอาและนักบุญยอแซฟ    เช่นเดียวกับจากการทำงานที่ต่ำต้อยเป็นเวลานานหลายปี ณ เมืองนาซาเร็ธ พระเยซูเจ้าได้ประทานแบบฉบับแห่งความศักดิ์สิทธิ์แก่เรา ในชีวิตประจำวันของครอบครัวและการทำงาน

565ตั้งแต่แรกเริ่มชีวิตท่ามกลางสาธารณชนของพระองค์ ในการรับพิธีล้างของพระองค์ พระเยซูทรงเป็น "ผู้รับใช้" ซึ่งอุทิศตนโดยสิ้นเชิงให้แก่กิจการไถ่กู้โลก ซึ่งจะสำเร็จไปโดยอาศัย "ศีลล้าง" แห่งมหาทรมานของพระองค์

566การประจญล่อลวงในที่เปลี่ยว ชี้ให้เราเห็นพระเยซู พระเมสสิยาห์ผู้สุภาพถ่อมตน ซึ่งพิชิตซาตาน โดยอาศัยการเข้าร่วมโดยสิ้นเชิงกับแผนการช่วยให้รอด ตามพระประสงค์ของพระบิดา

567พระอาณาจักรสวรรค์ได้เริ่มขึ้นบนแผ่นดินโดยพระคริสตเจ้า "พระอาณาจักรเปล่งรัศมีเป็นประกายต่อสายตาของมนุษย์ด้วยพระวาจา กิจการและการประทับอยู่ของพระคริสต์" (พระ-ศาสนจักร ข้อ 5)   พระศาสนจักรคือพืชพันธุ์และการเริ่มต้นแห่งพระอาณาจักรนั้น กุญแจไขพระอาณาจักรถูกมอบไว้ที่เปโตร

568การสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า มีจุดประสงค์ที่จะเสริมความเชื่อของบรรดาอัครสาวกให้เข้มแข็ง เมื่อคำนึงถึงมหาทรมานที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไป การเสด็จขึ้นไปบน"ภูเขาสูง" เป็นการเตรียมการเสด็จสู่กัลวารีโอ พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นเสมือน "ศีรษะ" ของพระศาสนจักรทรงสำแดงถึงสิ่งที่มีอยู่ในพระวรกาย และกระจายรัศมีอยู่ในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นั่นคือ   "ความหวังในอันที่ท่านจะได้รับความรุ่งเรือง" (คส.1:27 เทียบ น.เลโอ องค์ใหญ่บทเทศน์ 51,3 : PL 54,310C)

569พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความสมัครพระทัย     ทั้งๆ ที่ทรงทราบว่าต้องสิ้นพระชนม์ที่นั่น ด้วยความตายอย่างรุนแรง เพราะความขัดแย้งอันเกิดจากคนบาป (เทียบ ฮบ. 12:3)

570การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู เป็นการสำแดงการมาถึงของพระอาณาจักร ซึ่งกษัตริย์ -พระเมสสิยาห์- ผู้ได้รับการต้อนรับในนครของพระองค์จากเด็กๆ และผู้มีใจสุภาพจะปฏิบัติให้สำเร็จไป โดยอาศัยปัสกาแห่งการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนมชีพของพระองค์