หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 3ธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระคริสตเจ้า

512บท "สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ" พูดถึง -ในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตของพระคริสตเจ้า-แต่เรื่องธรรมล้ำลึกแห่งการรับธรรมชาติมนุษย์ (การปฏิสนธิและการบังเกิด) และธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา (มหาทรมาน การถูกตรึงกางเขน การสิ้นพระชนม์ การฝังพระศพ การเสด็จลงใต้บาดาล การฟื้นคืนพระชนม์ การเสด็จขึ้นสวรรค์) "สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ"(ไม่ได้กล่าวอะไรเลยอย่างชัดเจน ถึงธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตที่เร้นอยู่และชีวิตสาธารณะของพระเยซู  แต่ข้อความเชื่อเกี่ยวกับการรับธรรมชาติมนุษย์และปัสกาของพระเยซู ก็ได้ให้ความสว่างแก่ชีวิตทั้งหมดของพระคริสตเจ้าบนแผ่นดิน "ทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ และทรงสั่งสอนเริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์" (กจ.1:1-2) เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาจากแง่ของธรรมล้ำลึกแห่งพระคริสตสมภพและธรรมล้ำลึกปัสกา

513วิชาคำสอน -แล้วแต่สภาวะการณ์- จะคลี่คลายความมั่งคั่งทั้งหมดแห่งธรรมล้ำลึกของพระเยซู ณ ที่นี้ เป็นการเพียงพอที่จะบ่งบอกปัจจัยบางประการที่มีอยู่ร่วมกันในทุกธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระคริสตเจ้า (1) เพื่อจะบรรยายต่อไปถึงธรรมล้ำลึกสำคัญๆ แห่งชีวิตที่เร้นอยู่ (2) แห่งชีวิตสาธารณะ (3) ชีวิตของพระเยซู