หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

508ในเชื้อสายของเอวา พระเจ้าได้ทรงเลือกพระนางพรหมจารีมารีอา  เพื่อให้เป็นพระมารดาแห่งพระบุตรของพระองค์ "เปี่ยมด้วยหรรษทาน" พระนางคือ "ผลอันเลิศเลอที่สุดของการไถ่กู้" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 103) นับแต่วาระแรกแห่งการปฏิสนธิ พระนางได้รับการรักษาไว้ให้พ้นจากรอยมลทินแห่งบาปกำเนิดโดยสิ้นเชิง และยังคงบริสุทธิ์ปราศจากบาปส่วนพระองค์ทุกประการไปตลอดชีวิตของพระนาง

509พระนางมารีอาทรงเป็น "พระมารดาของพระเจ้า" อย่างแท้จริง     ในเมื่อพระนางทรงเป็นพระมารดาแห่งพระบุตรนิรันดรของพระเจ้า ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

510พระนางมารีอายังคงเป็น "พรหมจารี เมื่อพระบุตรปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของพระนาง เป็นพรหมจารีเมื่อทรงให้กำเนิดพระบุตร เป็นพรหมจารีเมื่อทรงอุ้มพระบุตร เป็นพรหมจารีเมื่อทรงเลี้ยงพระบุตรด้วยน้ำนมจากอกของพระนาง เป็นพรหมจารีเสมอ" (น.ออกัสติน Serm.186,1:PL 38,999) ตลอดทั้งตัวตน พระนางคือ "ผู้รับใช้ของพระเจ้า" (ลก.1:38)

511พระนางพรหมจารีมารีอา "ได้ร่วมมือในการช่วยมนุษย์ให้รอด ด้วยความเชื่อและการนบนอบอย่างอิสระของพระนาง" (พระศาสนจักร ข้อ 56) พระนางได้กล่าวคำยอมรับ "ในนามของธรรมชาติมนุษย์ทั้งมวล" (น.โทมัส อไควนัส Sth III,30,1) ด้วยความนบนอบเชื่อฟังของพระนาง พระนางได้กลายเป็นเอวาใหม่ มารดาของผู้มีชีวิตทั้งปวง