หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 2ปฏิสนธิเดชะพระจิต...

"...ปฏิสนธิเดชะพระจิต บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา"

1. ปฏิสนธิเดชะพระจิต...

484การที่ทูตสวรรค์มาแจ้งสารแด่พระนางมารีอา เป็นการเริ่ม "ความสมบูรณ์ของเวลามาถึง" (กท.4:4) กล่าวคือ เป็นการกระทำให้สำเร็จไปตามพระสัญญา และการเตรียมกิจการต่างๆ ให้สำเร็จไป มารีอาได้รับเชิญให้เป็นผู้ให้กำเนิดแก่องค์พระผู้ซึ่งในพระกายของพระองค์นั้น "พระเทวภาพอันบริบูรณ์สถิตอยู่" (คส.2:9) คำตอบของพระเจ้าต่อคำถามของพระนางมารีอาที่ว่า "จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี" (ลก.1:34) เป็นคำตอบที่ประทานมาด้วยพระอานุภาพของพระจิต "พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน" (ลก.1:35)

485พันธกิจของพระจิตจะสอดประสานและเป็นระเบียบร่วมกันกับของพระบุตร (เทียบ ยน.16:14-15) พระจิตถูกส่งมาเพื่อทรงบันดาลให้ครรภ์ของพระนางพรหมจารีมารีอานั้นศักดิ์สิทธิ์ และบังเกิดบุตรในแบบของพระเจ้า พระจิตผู้ทรงเป็น "พระเป็นเจ้าผู้ประทานชีวิต" โดยการโปรดให้พระนางมารีอาให้กำเนิดพระบุตรนิรันดรของพระบิดา ในสภาวะมนุษย์ที่ได้มาจากพระมารดา

486พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา  เมื่อได้ปฏิสนธิเป็นมนุษย์ในครรภ์ของพระนางพรหมจารี-มารีย์แล้ว ก็เป็น "พระคริสตเจ้า" คือได้รับการเจิมจากพระจิต นับแต่เริ่มชีวิตการเป็นมนุษย์ของพระองค์เลยทีเดียว แม้ว่าการแสดงพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์จะเกิดขึ้นไปตามขั้นตอนแก่บรรดาชุมพาบาล แก่โหราจารย์ แก่นักบุญยอห์น บัปติสต์ แก่บรรดาสานุศิษย์ (เทียบ มธ.1:20; 2:1-12; ลก.1:35; 2:8-20; ยน.1:31-34; 2:11) ตลอดพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสตเจ้า จึงเป็นการแสดงว่า    "พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธด้วยพระอานุภาพเดชะพระจิตเจ้า" (กจ.10:38)