หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

479เมื่อถึงกาลเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา   พระวาจานิรันดรคือพระวจนาตถ์และพระฉายาลักษณ์แห่งพระธรรมชาติของพระบิดา ก็ได้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ โดยมิได้สูญเสียพระธรรมชาติของพระเจ้าแต่อย่างใด พระองค์ได้ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์

480พระเยซูคริสตเจ้าคือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ในเอกภาพแห่งพระบุคคลของพระองค์ผู้เป็นพระเจ้า ด้วยเหตุผลประการนี้ พระองค์จึงทรงเป็นองค์สื่อกลางหนึ่งเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

481พระเยซูคริสตเจ้าทรงมีพระธรรมชาติสองแบบ คือแบบพระเจ้าและแบบมนุษย์ ไม่ปะปนกัน แต่ร่วมอยู่ในพระบุคคลหนึ่งเดียวแห่งพระบุตรของพระเจ้า

482เนื่องจากพระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ จึงมีพระปัญญาและเจตจำนงเยี่ยงมนุษย์ ประสานสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์  และอยู่ภายใต้อำนาจของพระปัญญาและเจตจำนงแบบพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงมีร่วมกับพระบิดาและพระจิต

483ดังนั้น การรับธรรมชาติมนุษย์จึงเป็นธรรมล้ำลึกแห่งการร่วมเป็นหนึ่งเดียวอันน่าพิศวง ระหว่างพระ-ธรรมชาติของพระเจ้ากับธรรมชาติมนุษย์ ในพระบุคคลของพระวจนาตถ์หนึ่งเดียว