หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 3พระเยซูคริสตเจ้าปฏิสนธิด้วยเดชะพระจิต

บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา

ย่อหน้าที่ 1พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์

1. เพราะเหตุใดพระวจนาตถ์จึงทรงรับธรรมชาติมนุษย์

456ในบท "ข้าพเจ้าเชื่อ" แห่งสภาสังคายนาสากลที่นิเช-คอนสแตนติโนเปิล เราตอบยืนยันว่า "เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ และเพื่อช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับเอากายจากพระนางมารีอาพรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิต และมาเกิดเป็นมนุษย์"

457พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ เพื่อช่วยเราให้รอดโดยให้เราได้คืนดีกับพระเจ้า "ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา" (1ยน.4:10) "พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่โลก" (1ยน.4:14) "พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อลบล้างบาปให้สิ้นไป" (1ยน.3:5)

เพราะป่วยไข้ ธรรมชาติของเราจึงเรียกร้องให้ได้รับการรักษาให้หาย เพราะล้มแล้วจึงเรียกร้องให้มีผู้ช่วยพยุงให้ลุกขึ้น เพราะตายจึงใคร่จะได้ฟื้นคืนชีพ เพราะถูกปิดขังอยู่ในความมืดจึงจำเป็นต้องได้รับแสงสว่าง เพราะถูกกักตัวเป็นเชลย เราจึงรอให้มีผู้มาช่วย เพราะเป็นนักโทษจึงใคร่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะตกเป็นทาส จึงปรารถนาให้มีผู้มาปลดปล่อย เหตุผลเหล่านี้ ล้วนปราศจากความสำคัญกระนั้นหรือ เหตุผลเหล่านี้ไม่สมควรดอกหรือที่จะทำให้พระทัยของพระเจ้าตื้นตันหวั่นไหว ถึงขนาดที่จะทำให้พระองค์เสด็จลงมารับเอาธรรมชาติมนุษย์ของเรา เพื่อทรงเยี่ยมเยียน ในเมื่อมนุษยชาติกำลังตกอยู่ในสภาพแสนลำเค็ญ และตกทุกข์ได้ยากถึงปานนั้น   (น.เกรโกรี แห่งนิชา Orat,catech.15 : PG 45,48B.)

458พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ เพื่อให้เราได้รู้ถึงความรักของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ "ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น" (1ยน.4:9) "พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ จนกระทั่งประทานพระเอกบุตร เพื่อให้คนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์จะไม่ต้องพินาศเสียไป แต่ให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร" (ยน.3:16)

459พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ เพื่อทรงเป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา "จงรับเอาแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา..." (มธ.11:29) "เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ไม่มีใครไปหาพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา" (ยน.14:6)  และพระบิดาบนภูเขาแห่งการสำแดงพระองค์ของพระคริสตเจ้าในโรจนาการ ก็ได้ตรัสสั่งว่า "จงฟังท่านเถิด" (มก.9:7) เป็นความจริงที่ว่าพระคริสตเจ้าคือแบบฉบับแห่งมหาบุญลาภทั้งหลาย และทรงเป็นเกณฑ์บรรทัดฐานแห่งบัญญัติใหม่ "ให้ท่านทั้งหลายรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน" (ยน.15:12) ความรักนี้มีนัยหมายถึงการอุทิศตนเองอย่างจริงจังเพื่อติดตามพระองค์ไป (เทียบ มก.8:34)

460พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์เพื่อให้เราได้ "เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า" (2ปต.1:4) "เพราะว่านี่คือเหตุผลซึ่งทำให้พระวจนาตถ์เสด็จมาเป็นมนุษย์  และพระบุตรของพระเจ้าก็มาเป็นบุตรแห่งมนุษย์ ทั้งนี้ก็เพื่อมนุษย์ โดยการเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง-เดียวกับพระวจนาตถ์ และโดยการรับเอาสถานะการเป็นบุตรของพระเจ้า ก็จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วย" (น.อีเรเน Adv.haeres. 3,19,1:PG 7/1,939) "เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ เพื่อทำให้เราเป็นพระเจ้า" (น.อาธานาเซีย De inc. 54,3:PG25,192B)     "พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ด้วยความปรารถนาที่จะให้เรามีส่วนในพระเทวภาพของพระองค์ ก็ได้ทรงรับเอาธรรมชาติของเรามนุษย์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แล้ว พระองค์จะได้ทรงทำให้มนุษย์เป็นพระเจ้า" (น.โทมัส อไควนัส Opusc.57,1-4)