หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

452พระนามพระเยซูเจ้าหมายถึง "พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด" กุมารที่เกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา ได้ชื่อว่า "เยซู" "เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้พ้นจากบาป" (มธ.1:21) "ใต้ฟ้านี้ พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นใดแก่มนุษย์ นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้" (กจ.4:12)

453พระนามพระคริสตเจ้าหมายถึง "ผู้ได้รับการเจิม" "พระเมสสิยาห์" พระเยซูคือพระคริสตเจ้า เนื่องจากว่า "พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธด้วยอานุภาพเดชะพระจิตเจ้า" (กจ.10:38) พระองค์คือ "ท่านผู้ที่จะต้องมา" (ลก.7:19)  เป็นจุดประสงค์แห่ง "ความหวังของชาวอิสราเอลนั่นเอง" (กจ.28:20)

454พระนาม "บุตรของพระเจ้า" หมายถึงความสัมพันธ์หนึ่งเดียวและนิรันดรของพระเยซูคริสตเจ้า กับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ พระองค์คือพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา (เทียบ ยน. 1:14,18; 3:16,18) และคือพระเจ้าพระองค์เอง (เทียบ ยน.1:1) การเชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้า เป็นการจำเป็นเพื่อที่จะเป็นคริสตชน (เทียบ กจ.8:37; 1ยน.2:23)

455พระนาม "องค์พระผู้เป็นเจ้า" หมายถึงการทรงอำนาจสูงสุดของพระเจ้า การประกาศยืนยันหรือภาวนาต่อพระเยซูในฐานะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  คือการเชื่อในพระเทวภาพของพระองค์  "หากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า" (1คร.12:3)