หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่สอง ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระเป็นเจ้า

มาตรา 2  "เชื่อถึงพระเอกบุตรเยซูคริสตเจ้า พระเป็นเจ้าของเรา"

 

พระคริสตเจ้า

 

พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

 

องค์พระผู้เป็นเจ้า

 

โดยสรุป

มาตรา 3พระเยซูคริสตเจ้าปฏิสนธิด้วยเดชะพระจิต

 

การรับเอากาย

 

พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

 

พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ได้อย่างไร

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 2ปฏิสนธิเดชะพระจิต...

 

บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา

 

โดยสรุป

 

ย่อหน้าที่ 3ธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตของพระคริสตเจ้า

 

พระชนมชีพทั้งครบของพระคริสตเจ้าเป็นธรรมล้ำลึก

 

ธรรมล้ำลึกแห่งปฐมวัย และชีวิตซ่อนเร้นอยู่ของพระเยซูเจ้า

 

ธรรมล้ำลึกแห่งชีวิตท่ามกลางสาธารณชนของพระเยซูเจ้า

 

โดยสรุป

มาตรา 4"พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปีลาต

ย่อหน้าที่ 1พระเยซูเจ้าและอิสราเอล

 

พระเยซูเจ้าและธรรมบัญญัติ

 

พระเยซูเจ้าและพระวิหาร

 

พระเยซูเจ้าและความเชื่อของชาวอิสราเอลในพระเจ้าหนึ่งเดียว

 

โดยสรุป

 

ย่อหน้าที่ 2พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์

 

การสิ้นพระชนม์อันเป็นการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าในแผนการช่วยให้รอดของพระเจ้า

 

พระคริสตเจ้าได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระบิดา เพื่อไถ่บาปของเรา

 

โดยสรุป

 

ย่อหน้าที่ 3พระเยซูคริสตเจ้าทรงถูกฝังไว้

 

โดยสรุป