หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่ 2 :  สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ

บทที่  1 ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

มาตรา  1ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

 

ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้่า

 

พระเจ้าทรงเผยแสดงพระนาม

 

พระเจ้า "ผู้ทรงเป็น" คือความจริงและความรัก

 

ขอบเขตอันกว้างไกลแห่งความเชื่อในพระเจ้าผู้หนึ่งผู้เดียว

 

โดยสรุป

 

การเผยแสดงของพระเจ้าในฐานะพระตรีเอกภาพ

 

พระตรีเอกภาพในหลักคำสอนเรื่องความเชื่อ

 

 กิจการของพระเจ้า และพระพันธกิจของพระตรีเอกภาพ

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่3  พระผู้ทรงสรรพานุภาพ

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 4พระผู้สร้าง

 

 การสอนคำสอนเรื่องการสร้าง

 

สิ่งสร้าง - ผลงานของพระตรีเอกภาพ

 

สร้างโลกขึ้นมาเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า

 

 ธรรมล้ำลึกแห่งการสร้างของพระเจ้า

 

พระเจ้าทรงปฏิบัติตามแผนการของพระองค์ให้สำเร็จไป

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 5ฟ้าและดิน

 

เทวดาหรือทูตสวรรค์เทวดามีอยู่ ข้อความจริงที่ต้องเชื่อ

 

โลกที่มองเห็นได้ด้วยตา

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 6มนุษย์

 

 ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า

 

หนึ่งเดียวทั้งกายและวิญญาณ

 

พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นชายและหญิง

 

 มนุษย์ในสวนสวรรค์

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 7  การตกในบาป

 

เทวดาตกในบาป

 

บาปกำเนิด  การทดลองเรื่องเสรีภาพ

 

พระองค์มิได้ละทิ้งมนุษย์

 

โดยสรุป