หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. เทวดาตกในบาป

 391เบื้องหลังการเลือกที่จะไม่นบนอบของบิดามารดาเดิมของเรา มีเสียงหนึ่งยั่วยวนชวนใจในเชิงขัดแย้งกับพระเจ้า เป็นเสียงซึ่ง -เพราะความอิจฉาริษยา- ได้ทำให้บิดามารดาเดิมตกลงไปสู่ความตาย (เทียบ ปฐก.3:1-5; ปชญ.2:24) พระคัมภีร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจักรมองเทพซึ่งหมดอำนาจวาสนานี้ และเรียกว่าซาตานหรือปีศาจ (เทียบ ยน.8:44; วว.12:9) พระ-ศาสนจักรสั่งสอนว่าเดิมนั้นปีศาจนี้เป็นเทพดี ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา "แน่นอน ปีศาจตนนั้นและผีปีศาจตนอื่นๆ ย่อมถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า    ในลักษณะที่มีความดีโดยธรรมชาติ แต่เป็นพวกมันเองที่ทำตัวชั่วร้ายเลวทราม" (สังคายนาลาเตรัน ที่ 4 (1215) : DS 800)

392พระคัมภีร์พูดถึงบาปของเทวดาเหล่านี้ (เทียบ 2ปต.2:4) "การตกในบาป" ครั้งนั้น อยู่ที่การเลือกอย่างอิสระของเหล่า "จิต" ที่ถูกสร้างขึ้นมา ผู้ซึ่งได้ปฏิเสธพระเจ้า และพระราชัยของพระองค์อย่างเด็ดขาดและไม่มีวันหวนคืน เราพบประกายแห่งการแข็งข้อครั้งนั้นอยู่ในถ้อยคำของงูที่มาล่อลวงบิดามารดาเดิมของเรา "เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า" (ปฐก.3:5) ปีศาจนั้น "เป็นคนบาปมาตั้งแต่เริ่มแรก" (1ยน.3:8) เป็น "บิดาแห่งการมุสา" (ยน.8:44)

393เป็นลักษณะที่ไม่มีการหวนคืนในการเลือกของเทวดาเหล่านั้นนั่นเอง และมิใช่ความบกพร่องในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้า ซึ่งทำให้บาปของเทวดาเหล่านั้นไม่อาจได้รับการอภัยได้ "หลังการตกในบาปแล้ว ไม่มีการสำนึกผิดสำหรับพวกเขา เช่นเดียวกับไม่มีการสำนึกผิดสำหรับมนุษย์หลังความตาย" (น.ยอห์น ชาวดามัสกัส De fide orth.2,4: PG 94,877)

394พระคัมภีร์ยืนยันอิทธิพลอันเป็นอันตรายร้ายแรงของเจ้าปีศาจ ซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสว่า "มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล" (ยน.8:44) และได้พยายามด้วยซ้ำที่จะล่อลวงพระเยซูเจ้าให้หันเหไปเสียจากพันธกิจที่พระองค์ทรงได้รับมาจากพระบิดา (เทียบ มธ.4:1-11) "พระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏเพื่อทำลายงานของปิศาจ" (1ยน.3:8) กิจการที่มีผลสืบเนื่องอย่างหนักหน่วงที่สุด ในบรรดากิจการของมันก็คือ  การหลอกล่อด้วยถ้อยคำมุสา   ซึ่งชักนำมนุษย์มิให้เชื่อฟังพระเจ้า

395อย่างไรก็ตาม อานุภาพของซาตานก็ใช่ว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นแค่สิ่งสร้าง มีอำนาจขึ้นมาก็เพราะมันเป็นจิตบริสุทธิ์ แต่มันก็ยังเป็นสิ่งสร้างอยู่เสมอ มันไม่สามารถยับยั้งการสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าให้สูงส่งขึ้นมา แม้ว่าซาตานจะปฏิบัติงานอยู่ในโลก เพราะความเคียดแค้นที่มีต่อพระเจ้า และอาณาจักรของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ และการกระทำของมันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมนุษย์แต่ละคนและต่อสังคม ในวิสัยฝ่ายจิต และแม้กระทั่งในวิสัยฝ่ายกายภาพในทางอ้อมก็ตามที การกระทำนั้นก็ยังได้รับอนุญาตจากพระญาณที่อาทรของพระเจ้า ซึ่งคอยแนะแนวทางให้แก่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และของโลกด้วยพลังและด้วยความอ่อนโยน การที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ปีศาจกระทำกิจกรรมได้นี้ นับเป็นธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ แต่ "เราทราบว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์" (รม.8:28)