หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

380"ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ และได้ทรงมอบหมายจักรวาลไว้กับมนุษย์ เพื่อว่ามนุษย์จะได้ครอบครองสิ่งสร้างทั้งมวล โดยการรับใช้พระองค์ ผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา" (Roman Missal, EP IV,118)

381มนุษย์ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้า ให้จำลองพระฉายาลักษณ์แห่งพระบุตรของพระเจ้า ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ "พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น" (คส.1:15)  เพื่อว่าพระคริสต์จะได้เป็นบุตรหัวปีของพี่น้องชายหญิงเป็นจำนวนมาก (เทียบ อฟ.1:3-6; รม.8:29)

382มนุษย์เป็น "หนึ่งเดียวทั้งกายและวิญญาณ" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 14.1) หลักคำสอนเกี่ยวกับข้อความเชื่อยืนยันว่า วิญญาณซึ่งเป็นจิตและเป็นอมตะนั้น ได้รับการสร้างขึ้นในทันใดโดยพระเจ้า

383"พระเจ้ามิได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้โดดเดี่ยว นับแต่แรกเริ่มเดิมที "พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง" (ปฐก.1:27) การอยู่ร่วมกันของเขาทั้งสอง นับได้ว่าเป็นความสัมฤทธิ์ผลแห่งรูปแบบแรกของการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคล (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 12.4)

384การเผยแสดงทำให้เราได้รู้ถึงสภาพความศักดิ์สิทธิ์ และความชอบธรรมดั้งเดิมของมนุษย์ ชายและหญิงก่อนการทำบาป การเป็นมิตรกับพระเจ้า คือท่อธารแห่งความบรมสุขที่หลั่งมาสู่ชีวิตของเราทั้งสองในสวนสวรรค์