หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. หนึ่งเดียวทั้งกายและวิญญาณ

362ตัวบุคคลผู้เป็นมนุษย์ ซึ่งสร้างขึ้นตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า เป็นตัวตนซึ่งมีทั้งกายและจิต บทเล่าในพระคัมภีร์แสดงความเป็นจริงอันนี้ด้วยภาษาสัญลักษณ์ เมื่อยืนยันว่า "พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยดินเหนียวจากพื้นปฐพี ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูก มนุษย์จึงกลายเป็นตัวตนที่มีชีวิต" (ปฐก.2:7) มนุษย์ทั้งตัวตนจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้มีชีวิตขึ้น

363บ่อยครั้ง คำว่า "วิญญาณ" (soul) ในพระคัมภีร์หมายถึงชีวิตมนุษย์ หรือตัวบุคคลผู้เป็นมนุษย์ทั้งตัวตน (เทียบ มธ.16:25-26; ยน.15:13; กจ.2:41) และยังหมายถึงสิ่งที่เร้นอยู่อย่างลึกซึ้งที่สุดในตัวมนุษย์ (เทียบ มธ.10:28;26:38; ยน.12:27; 2มคบ.6:30) และทรงคุณค่าอย่างยิ่งในตัวมนุษย์อีกด้วย อาศัยเหตุนี้ มนุษย์จึงเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอย่างพิเศษยิ่งขึ้น คำว่า "วิญญาณ" หมายถึงหลักฝ่ายจิตในตัวมนุษย์

364กายของมนุษย์มีส่วนร่วมในศักด์ศรีของการเป็น "พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า" ที่เป็นกายมนุษย์ก็เพราะว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยวิญญาณอันเป็นจิต และตัวบุคคลที่เป็นมนุษย์ทั้งตัวตนนี้แหละ ที่ถูกกำหนดมาให้เป็นพระวิหารของพระจิต ในพระกายของพระคริสต์ (เทียบ    1คร.6:19-20; 15:44-45)

แม้ว่ามนุษย์จะประกอบด้วยกายและวิญญาณ แต่ก็เป็นหนึ่งเดียว มนุษย์ในสภาพที่เป็นกาย รวบรวมเอาไว้ในตน ซึ่งปัจจัยทั้งหลายแห่งโลกเป็นสสาร ซึ่งในตัวมนุษย์ ปัจจัยเหล่านั้นก็ได้พบภาวะสุดยอดแห่งตน และสามารถสรรเสริญพระผู้สร้างได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงไม่อาจดูหมิ่นชีวิตฝ่ายกาย แต่ตรงกันข้าม ควรยกย่องและเคารพกายของตน ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า และจักต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันสุดท้าย (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 14.1 เทียบ ดนล.3:57-80)

365ความเป็นหนึ่งเดียวของวิญญาณ (soul) และกาย (body) นี้ ลึกซึ้งเสียจนกระทั่งเราควรถือว่าวิญญาณคือ "รูป" (form) ของกาย (เทียบ สังคายนา