หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 6มนุษย์

355"พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์    ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง" (ปฐก.1:27) มนุษย์มีตำแหน่งเป็นเอกอยู่ในบรรดาสิ่งสร้าง (1) มนุษย์เป็นขึ้นมา  "ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า" (2) ในธรรมชาติของมนุษย์เอง มนุษย์รวมเอาโลกฝ่ายจิตและโลกฝ่ายสสารเข้าด้วยกัน (3) มนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นมาให้เป็น "ชายและหญิง" (4) พระเจ้าได้ทรงสถาปนามนุษย์ไว้ในความเป็นมิตรของพระองค์