หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

350เทวดาหรือทูตสวรรค์ คือสิ่งสร้างที่เป็นจิต ซึ่งสรรเสริญสดุดีพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา และเป็นผู้รับใช้แผนการช่วยให้รอดของพระเจ้า ต่อสิ่งสร้างอื่นๆ "เทพเทวามีส่วนช่วยในทุกสิ่งซึ่งเป็นสิ่งดีสำหรับเรา" (น.โทมัส อไควนัส)

351เทวดาห้อมล้อมพระคริสต์ผู้เป็นเจ้าของพวกเขา เทวดารับใช้พระคริสต์โดยเฉพาะ ในการปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จ ในการช่วยมนุษย์ให้รอด

352พระศาสนจักรให้ความเคารพยำเกรงต่อเทวดา ซึ่งช่วยพระศาสนจักรในการจาริกแสวงบุญของพระศาสนจักรบนแผ่นดินนี้ และยังปกป้องคุ้มครองมนุษย์ทุกคนอีกด้วย

353พระเจ้าทรงปรารถนาให้สิ่งสร้างของพระองค์มีความหลายหลากต่างๆ กัน และมีความดีประจำตน ทรงปรารถนาให้สิ่งสร้างพึ่งพากันและกัน และอยู่ในระเบียบ พระองค์ได้ทรงกำหนดสิ่งสร้างที่เป็นสสารทั้งหลายทั้งปวงให้มีอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ มนุษย์และสิ่งสร้างทั้งหมดโดยผ่านทางมนุษย์ ได้รับการกำหนดขึ้นมาเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า

354เคารพบทบัญญัติซึ่งจารึกอยู่ในสิ่งสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งมาจากธรรมชาติของสรรพสิ่ง นี่คือหลักแห่งปรีชาญาณ และรากฐานแห่งจริยธรรม