หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. เทวดาหรือทูตสวรรค์เทวดามีอยู่ ข้อความจริงที่ต้องเชื่อ

328การมีอยู่ของตัวตนที่เป็นจิตและปราศจากร่าง ซึ่งพระคัมภีร์เรียกตามปกติว่าเทวดา หรือทูตสวรรค์ เป็นข้อความจริงที่ต้องเชื่อ ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์ชัดเจนพอๆ กับความเป็นเอกฉันท์ในธรรมประเพณี

เทวดาคือใคร?

329นักบุญออกัสตินพูดถึงเทวดาว่า ""เทวดา" เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ มิใช่ลักษณะโดยธรรมชาติ ถ้าถามว่าลักษณะโดยธรรมชาติอันนี้เรียกว่าอะไร คำตอบก็คือจิต ถ้าถามถึงหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่หรือ คำตอบก็คือทูตสวรรค์ จากสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือจิต  จากสิ่งที่ทำอยู่ก็คือทูตสวรรค์" จากการดำรงอยู่ทั้งหมด เทวดาคือผู้รับใช้และผู้ถือสารของพระเจ้า เพราะเทวดาเหล่านี้เฝ้าชม "พระพักตร์พระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ตลอดเวลา" (มธ.18:10) เขาเป็น "ผู้กระทำตามพระวจนะของพระเจ้า และเฝ้าฟังเสียงพระวจนะของพระองค์"  (สดด.103:20)

330ในฐานะสิ่งสร้างซึ่งเป็นจิตล้วน ทูตสวรรค์เหล่านี้มีทั้งภูมิปัญญาและความตั้งใจจริงพวกเขาเป็นสิ่งสร้างที่มีลักษณะเป็นบุคคลและอมตะ    มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมสูงเกินสิ่งสร้างทั้งหลายที่มองเห็นด้วยตา ประกายกล้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพวกเขา เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้อยู่แล้ว (เทียบ พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 DS 3891 ลก.20:36 ดนล.10:9-12)

พระคริสต์ "พรั่งพร้อมด้วยนิกรเทวดาทั้งหลายของพระองค์"

331พระคริสต์คือศูนย์กลางแห่งโลกเทวดา เป็นเทวดาของพระองค์เอง "เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย" (มธ.25:31) เทวดาเหล่านี้เป็นของพระองค์ เพราะสร้างมา โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ "เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและบนแผ่นดิน   ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้   ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์" (คส.1:16) เทวดาเหล่านี้เป็นของพระองค์หนักยิ่งขึ้น เพราะพระองค์โปรดให้พวกเขาเป็นทูตผู้สื่อแผนการแห่งความรอดของพระองค์ "ทูตสวรรค์ทั้งหลายเป็นเพียงจิตที่มีหน้าที่รับใช้พระเจ้า   พระองค์ทรงส่งมารับใช้ผู้ที่จะต้องได้รับความรอดพ้นมิใช่หรือ?" (ฮบ.1:14)

332เทวดาเหล่านี้อยู่ที่นั่นแล้วตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลก   และตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอด โดยเป็นผู้ประกาศความรอดนั้นจากไกลบ้างใกล้บ้าง และคอยรับใช้แผนการของพระเจ้าให้สำเร็จลุล่วงไป  เขาเป็นผู้ปิดสวรรค์บนแผ่นดิน  เป็นผู้คุ้มครองโลทเป็นผู้ช่วยนางฮาการ์และบุตรของเธอให้รอด เป็นผู้ยึดมือของอับราฮัมไว้ พระบัญญัติก็ได้รับการสื่อออกไปโดยอาศัยบริการจากเทวดาเหล่านี้ พวกเขาเป็นผู้นำทางให้แก่ประชากรของพระเจ้า เป็นผู้เกริ่นประกาศว่าจะมีการเกิด และกระแสเรียก เขาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาประกาศก นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่ราย (เทียบ โยบ.38:7) สุดท้าย เทวดาคาเบรียลเป็นผู้แจ้งล่วงหน้าถึงการเกิดของ "ผู้ล่วงหน้ามาก่อน (ยอห์น บัปติสตา)" และการประสูติขององค์พระเยซูเจ้า (เทียบ ลก.1:11,26)

333จากการเสด็จลงมารับเอากายเป็นมนุษย์  ไปจนกระทั่งวันเสด็จสู่สวรรค์ ชีวิตของพระวจนาตถ์ผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ แวดล้อมอยู่ด้วยการนมัสการบูชา และการรับใช้ของเหล่าเทวดา เมื่อพระเจ้าทรงนำพระบุตรองค์หัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่า "ให้ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้ากราบลงนมัสการพระองค์เถิด" (ฮบ.1:6)    เสียงเพลงสรรเสริญสดุดีของเหล่าเทวดาเมื่อพระคริสต์ทรงบังเกิดนั้น ก้องกังวานอยู่มิหยุดหย่อนในบทสรรเสริญของพระศาสนจักร "พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด" (ลก.2:14) เทวดาเหล่านี้เป็นผู้คุ้มครองพระเยซูในวัยเยาว์ รับใช้พระองค์ ณ ที่เปลี่ยว ปลอบประโลมพระองค์ยามเข้าตรีทูตในสวน เหมือนเช่นที่ได้ช่วยอิสราเอลให้พ้นจากศัตรูของเขา (เทียบ มธ.1:20; 2:13,19; 4:11; 26:53 มก.1:13 ลก.22:43 2มคบ.10:29-30; 11:8) เทวดาอีกนั่นแหละที่เป็นผู้ "นำข่าวดี" (ลก.2:10) โดยประกาศข่าวดีแห่งการเสด็จมารับเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ รวมทั้งการฟื้นคืนชีพของพระองค์ (เทียบ ลก.2:8-14 มก.16:5-7) เทวดาเหล่านี้จะยังคงอยู่เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาตามที่พวกเขาประกาศ เพื่อรับใช้ในการพิพากษาตัดสินของพระองค์ (เทียบ กจ.1:10-11 มธ.13:41; 24:31 ลก.12:8-9)

เทวดาในชีวิตของพระศาสนจักร

334ตั้งแต่นั้นมา ชีวิตทั้งชีวิตของพระศาสนจักรก็ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลืออันลึกล้ำและทรงอำนาจของเทวดาทั้งหลาย (เทียบ กจ.5:18-20;8:26-29;10:3-8;12:6-11;27:23-25)

335ในพิธีกรรม พระศาสนจักรร่วมกับเทวดาเพื่อนมัสการบูชาพระเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นตรีคูณ พระศาสนจักรจะวอนขอความช่วยเหลือจากเทวดาทั้งหลาย ในพิธีปลงศพ บท In Paradisum deducant te angeli... (ขอให้บรรดาเทวดานำท่านไปยังสวรรค์) หรือใน "บทเพลงแห่งเครูบิม" ในพิธีกรรมไบเซนไทน์ พระศาสนจักรจะฉลองความทรงจำเกี่ยวกับเทวดาบางองค์เป็นพิเศษ (เช่น เทวดามีคาแอล คาเบรียล ราฟาแอล และบรรดาเทวดารักษาตัว)

336ตั้งแต่การเริ่มต้น จนมรณา ชีวิตมนุษย์แวดล้อมอยู่ด้วยการพิทักษ์รักษา และการวิงวอนแทนของเหล่าเทวดา (เทียบ มธ.18:10 ลก.16:22 สดด.34:7;91:10-13 โยบ.33:23-24 ศคย.1:12 ทบต.12:12) "สัตบุรุษแต่ละคนมีเทวดาอยู่เคียงข้าง เป็นผู้พิทักษ์และผู้อภิบาลเพื่อนำตัวเขาไปสู่ชีวิต" (น.บาซิล)  ตั้งแต่บนแผ่นดินนี้แล้วที่ชีวิตคริสตชน -โดยอาศัยความเชื่อ- มีส่วนในสังคมอันบรมสุขของเทวดา และมนุษย์ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในพระเจ้า