หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 5ฟ้าและดิน

325บทสัญลักษณ์ของอัครสาวกยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็น "ผู้สร้างฟ้าและดิน" และบทสัญลักษณ์แห่งนิเช-คอนสแตนติโนเปิล ก็อธิบายไว้ชัดแจ้งว่า "...ทรงสร้างจักรวาลทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้"

326ในพระคัมภีร์ คำว่า "ฟ้าและดิน" หมายถึง ทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ สิ่งสร้างทั้งมวล นอกจากนั้น คำนี้ยังชี้ให้เห็นสายสัมพันธ์ ภายในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา ซึ่งรวมทั้งการรวมฟ้าและดินเข้าด้วยกัน และแบ่งแยกทั้งสองจากกัน แสดงความแตกต่างระหว่างฟ้าและดิน "ดิน" คือโลกของมนุษย์ "ฟ้า" หรือ "สวรรค์" อาจหมายถึงท้องฟ้า แต่ก็หมายถึง "สถานที่" อันเป็นของพระเจ้าโดยเฉพาะอีกด้วย "พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์" (มธ.5:16) และดังนั้น จึงหมายถึง "สวรรค์" อันเป็นความรุ่งโรจน์ในอันตวารด้วยเช่นกัน สุดท้าย   คำว่า "ฟ้า" หมายถึง "บรรดานักบุญและสถานที่" อันเป็นที่อยู่ของสิ่งสร้างที่เป็นจิต คือเทพนิกร ที่ห้อมล้อมพระเจ้าอยู่ (สดด.115:16; 19:2)

327การประกาศยืนยันความเชื่อในการประชุมสภาสังคายนาครั้งที่ 4 ที่ลาเตรัน   ยืนยันว่าพระเจ้า "นับแต่ปฐมกาล ได้ทรงสร้างจากความว่างเปล่า ทั้งสิ่งสร้างนั้นและสิ่งสร้างนี้  ทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายกาย คือเหล่าเทพเทวาและโลกมนุษย์ ต่อจากนั้น ก็สิ่งสร้างที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับทั้งสองฝ่าย เนื่องจากประกอบขึ้นด้วยจิตและกาย" (DS800 เทียบ DS 3002 และพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 CPG ข้อ 8)