หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. สิ่งสร้าง - ผลงานของพระตรีเอกภาพ

290"ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน" (ปฐก.1:1) สามสิ่งได้รับการยืนยันอยู่ในถ้อยคำตอนต้นๆ ของพระคัมภีร์ คือ พระเจ้านิรันดรได้ทรงวางจุดเริ่มต้นไว้ให้แก่ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่นอกพระองค์ พระองค์ผู้เดียวคือพระผู้สร้าง (คำกริยา สร้าง ในภาษาฮีบรู bara มีตัวประธานคือพระเจ้าอยู่เสมอ) สิ่งที่ดำรงอยู่ทั้งมวล (ซึ่งแสดงออกในถ้อยคำว่า "ฟ้าและแผ่นดิน") ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ผู้ประทานการดำรงอยู่แก่สิ่งนั้นๆ

291"ในปฐมกาล พระวจนาตถ์ดำรงอยู่... และพระวจนาตถ์ทรงเป็นพระเจ้า... พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวจนาตถ์ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวจนาตถ์" (ยน.1:1-3) พันธสัญญาใหม่เผยแสดงว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งโดยพระวจนาตถ์นิรันดร คือพระบุตรสุดรัก ในพระบุตรนั้นเองที่ "สรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้... ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์" (คส.1:16-17) ความเชื่อของพระศาสนจักรยืนยันกิจการสร้างสรรค์ของพระจิตเช่นเดียวกัน พระจิตทรงเป็น "ผู้ประทานชีวิต" เป็น "พระจิตผู้สร้าง" เป็น "ต้นธารแห่งความดีทั้งมวล" (เทียบ สัญลักษณ์แห่งนิเช DS 150)

292กิจการสร้างสรรค์ของพระบุตรและพระจิต   ตามที่มีกล่าวไว้เป็นนัยๆ ในพันธสัญญาเดิมเผยแสดงอยู่ในพันธสัญญาใหม่ (เทียบ สดด.33:6; 104:30 ปฐก.1:2-3) และเป็นหนึ่งเดียวกับกิจการสร้างสรรค์ของพระบิดาอย่างแยกกันไม่ออกนั้น ได้รับการยืนยันอย่างแจ่มชัดโดยกฎแห่งความเชื่อของพระศาสนจักร "มีพระเจ้าอยู่เพียงพระเจ้าเดียว... พระองค์ทรงเป็นพระบิดา เป็นพระผู้สร้าง เป็นองค์พระผู้ทรงดำริและกระทำให้สำเร็จไป พระองค์คือผู้จัดระเบียบ ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระองค์เอง กล่าวคือโดยอาศัยพระวจนาตถ์และพระปรีชาญาณของพระองค์" "โดยอาศัยพระบุตรและพระจิต" ซึ่งเป็นประดุจ "พระหัตถา" (น.อีเรเน) สิ่งสร้างคือผลงานร่วมกันของพระตรีเอกภาพ