หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

275ร่วมกับโยบผู้ชอบธรรม เรายืนยันว่า "ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า พระองค์ทรงสรรพานุภาพ สิ่งใดที่พระองค์ทรงพระดำริขึ้น พระองค์ย่อมทรงสามารถบันดาลให้สำเร็จเป็นจริง" (โยบ.42:2)

276ด้วยความซื่อสัตย์ต่อประจักษ์พยานที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ พระศาสนจักรจึงภาวนาบ่อยครั้งต่อ "พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและสถิตนิรันดร โดยมีความเชื่ออย่างมั่นคงว่า "ไม่มีสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้" (ปฐก.18:14; ลก.1:37; มธ.19:26)

277พระเจ้าทรงสำแดงพระสรรพานุภาพของพระองค์ โดยให้เรากลับใจจากบาปของเรา และสถาปนาเราขึ้นใหม่ในความเป็นมิตรของพระองค์      โดยอาศัยพระหรรษทาน "พระองค์ทรงสำแดงพระเดชานุภาพเฉพาะอย่างยิ่งโดยทรงพระกรุณาและอภัยโทษ" (บทภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา)

278ถ้าเราไม่เชื่อว่าความรักของพระเจ้านั้นทรงสรรพานุภาพ ก็จะเชื่อได้อย่างไรว่าพระบิดาทรงสามารถสร้างเราขึ้นมา พระบุตรทรงไถ่บาปเรา และพระจิตทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์