หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

261ธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ คือธรรมล้ำลึกศูนย์กลางแห่งความเชื่อและชีวิตคริสต-ชน   พระเจ้าพระองค์เดียวทรงสามารถประทานความรู้แก่เรา โดยเผยแสดงพระองค์ในฐานะพระบิดา พระบุตร และพระจิต

262การที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับธรรมชาติมนุษย์มาบังเกิดเป็นมนุษย์  เป็นการเผยแสดงว่าพระเจ้าคือพระบิดานิรันดร และพระบุตรทรงมีพระสภาวะเดียวกับพระบิดา กล่าวคือพระบุตรทรงดำรงอยู่ในพระบิดา และทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเช่นเดียวกัน ร่วมกับพระบิดา

263พระพันธกิจของพระจิต ผู้ซึ่งพระบิดาทรงส่งมาในพระนามของพระบุตร (ยน.14:26) และโดยพระบุตร "จากพระบิดา" (ยน.15:26) เผยแสดงว่าพระจิตทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเช่นเดียวกัน ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร "ทรงรับสักการะ และพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร" (Nicene Creed)

264"พระจิตทรงเนื่องมาจากพระบิดา ในฐานะที่พระบิดาทรงเป็นองค์ต้นกำเนิดแรก และจากการที่พระบิดาประทานพระองค์เองเป็นนิรันดรแก่พระบุตร  พระจิตจึงทรงสืบเนื่องจากพระบิดาและพระบุตรร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว" (น.ออกัสติน)

265อาศัยพระหรรษทานจากศีลล้างบาป "ในพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต" เราได้รับเรียกให้มามีส่วนแบ่งปันชีวิตแห่งพระตรีเอกภาพผู้ทรงบุญ บนแผ่นดินนี้ในความมืดมนแห่งความเชื่อ และโพ้นความตายออกไป ในความสว่างนิรันดร (เทียบ พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 CPG 9)

266"ความเชื่อในศาสนาคาทอลิกประกอบด้วยสิ่งนี้คือ นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวในพระตรีเอกภาพ และนับถือพระตรีเอกภาพในพระเอกภาพ โดยไม่ปะปนเรื่องพระบุคคลและไม่แยกสภาวะ เนื่องจากว่าพระบุคคลผู้เป็นบิดานั้นอย่างหนึ่ง พระบุคคลผู้เป็นพระบุตรก็อย่างหนึ่ง พระบุคคลผู้เป็นพระจิตก็อีกอย่างหนึ่ง แต่ในการเป็นพระบิดา พระบุตรและพระจิตนั้น พระเทวภาพยังคงเป็นหนึ่งเดียว พระสิริรุ่งโรจน์ก็เท่าเสมอกัน และพระขัตติยภาพก็นิรันดรร่วมกัน" (Athanasian Creed : DS 75;ND 16)

267พระบุคคลผู้เป็นพระเจ้านั้น เมื่อแยกไม่ได้ในสิ่งที่ทรงเป็น ก็แยกไม่ได้เช่นกันในสิ่งที่ทรงกระทำ แต่ในการปฏิบัติงานอันหาใดเทียบเทียมมิได้ของพระเจ้า แต่พระบุคคลก็สำแดงให้เป็นที่ประจักษ์ในสิ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระองค์ในพระตรีเอกภาพ โดยเฉพาะในพระพันธกิจเรื่องการรับธรรมชาติมนุษย์ของพระบุตร และการประทานพระจิตลงมา