หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ขอบเขตอันกว้างไกลแห่งความเชื่อในพระเจ้าผู้หนึ่งผู้เดียว

222เชื่อในพระเจ้า ผู้หนึ่งเดียว และรักพระองค์อย่างสุดตัวตน มีผลสืบเนื่องอย่างมหาศาลสำหรับชีวิตเราทั้งชีวิต

223นั่นคือการรู้จักความยิ่งใหญ่และขัตติยภาพของพระเจ้า "ดูเถิด พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และเราก็หาหยั่งรู้ถึงพระองค์ไม่" (โยบ.36:26) ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงควรเป็นผู้ที่เรา "รับใช้เป็นพระองค์แรก" (น.โยน ออฟ อาร์ค)

224นั่นคือการดำเนินชีวิตอยู่ในการขอบพระคุณ หากพระเจ้ามีหนึ่งเดียว ทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในกรรมสิทธิ์ ย่อมมาจากพระองค์ "ท่านมีอะไรบ้างที่ท่านมิได้รับมาละหรือ" (1คร.4:7) "ข้าพเจ้าจะตอบแทนพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร สำหรับสิ่งดีทุกประการที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพเจ้า" (สดด.116:12)

225นั่นคือการได้รู้จักเอกภาพและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์ทั้งปวง มนุษย์ทุกคนได้รับการสร้างขึ้นมา "ตามพระฉายาให้คล้ายคลึงกับพระเจ้า" (ปฐก.1:26)

226นั่นคือการรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งสร้างทั้งปวงให้ดี ความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ชักนำเราให้ใช้ทุกสิ่งที่มาจากพระองค์ ตราบเท่าที่สิ่งนั้นจะทำให้เราใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้นและให้เราปลดตัวเองให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น หากสิ่งเหล่านั้นทำให้เราหันหนีไปจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดยกทุกสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าห่างไกลจากพระองค์ ออกไปเสียจากตัวข้าพเจ้า

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประทานทุกสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ใกล้พระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดปลดข้าพเจ้าให้พ้นจากตัวเอง เพื่อถวายตนโดยสิ้นเชิงแด่พระองค์ (น.นิโคลัส แห่ง ฟูร์ เทียบ มธ.5:29-30; 16:24-26)

227นั่นคือการมอบความไว้วางใจในพระเจ้าในทุกสถานการณ์ แม้ในความตกทุกข์ได้ยาก บทภาวนาบทหนึ่งของนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู ได้แสดงความรู้สึกในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าชม

อย่าให้อะไรมารวบกวนเธออย่าให้อะไรมาทำให้เธอพรั่นพรึง

ทุกสิ่งผ่านไปพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง

ความเพียรทนจะทำให้ได้รับทุกอย่างผู้ที่มีพระเจ้า

ไม่ขาดสิ่งใดเลยพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพอแล้ว