หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. "ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว"

200ด้วยถ้อยคำดังกล่าวนี้แหละที่สัญลักษณ์แห่งนิเช-คอนสแตนติโนเปิล เริ่มขึ้นมา การยืนยันสภาพความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า ซึ่งมีรากเง่ามาจากการเผยแสดงของพระเจ้าในพันธ-สัญญาเดิม เป็นสิ่งที่แยกไม่ได้จากการยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้า และมีลักษณะเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกันอีกด้วย พระเจ้านั้นหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ พระเจ้ามีอยู่เพียงพระองค์เดียว "ความเชื่อในศาสนาคริสต์ยืนยันว่าพระเจ้ามีอยู่หนึ่งเดียวโดยธรรมชาติ โดยเนื้อหา และโดยสารัตถะสำคัญ" (คำสอนโรมัน I 2,2)

201ต่ออิสราเอล ชนชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรแล้ว พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวหาผู้ใดเทียบเสมอมิได้ "คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียว พวกท่านจงรักพระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดตัวตน และสิ้นสุดกำลังของท่าน" (ฉธบ.6:4-5) โดยอาศัยบรรดาประกาศก พระเจ้าได้ตรัสเรียกอิสราเอลและประชาติทั้งปวงให้หันมาหาพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว "มวลมนุษย์ทั่วเขตแดนแผ่นดินจงหันมาหาเรา แล้วท่านจะได้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก... ใช่แล้ว เบื้องหน้าเรา ทุกเข่าจะคู้ลงกราบ ทุกลิ้นจะปฏิญาณต่อเรา โดยกล่าวว่า "ในพระเจ้าเท่านั้น มีความยุติธรรมและอานุภาพ" (อสย.45:22-24)

202พระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงยืนยันว่าพระเจ้าคือองค์พระ "ผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียว" และจะต้องรักพระเจ้า "สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน" (มก.12:29-30) ในเวลาเดียวกัน ก็ทรงละไว้ให้เข้าใจว่าพระองค์เองคือ "พระเป็นเจ้า" (เทียบ มก.12:35-37) การประกาศยืนยันว่า "พระเยซูคือพระเป็นเจ้า" คือลักษณะเฉพาะของความเชื่อในศาสนาคริสต์ นี่มิใช่เป็นการขัดแย้งกับความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว การเชื่อในพระจิตว่าเป็น "พระเป็นเจ้าและผู้ประทานชีวิต" ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในองค์พระเจ้าหนึ่งเดียว

เราเชื่ออย่างมั่นคง และเรายืนยันอย่างเรียบง่ายว่ามีพระเจ้าแท้พระองค์เดียว ยิ่งใหญ่ไพศาลและไม่มีวันจะผันแปร เข้าใจไม่ได้ ทรงอานุภาพสูงสุด และเหลือที่จะพรรณนา พระบิดาและพระบุตร และพระจิต สามพระบุคคล แต่เป็นองค์สารัตถะหนึ่งเดียว องค์เนื้อหาหนึ่งเดียว หรือองค์ธรรมชาติที่เรียบง่ายอย่างเหลือเกิน (สังคายนาลาเตรัน DS 800)