หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่หนึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า - พระบิดา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 1
"ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพ สร้างฟ้าดิน"

ย่อหน้าที่ 1 ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

198การประกาศยืนยันความเชื่อของเรา เริ่มที่พระเป็นเจ้า เพราะพระเป็นเจ้าเป็น "พระเจ้าองค์ต้นและองค์ปลาย" (อสย.44:6) เป็นการเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของทุกสิ่ง บท "ข้าพเจ้าเชื่อ" เริ่มด้วยพระเป็นเจ้าพระบิดา เพราะพระบิดาเป็นพระเจ้าพระบุคคลแรกของพระตรี-เอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของเราเริ่มด้วยการสร้างฟ้าและแผ่นดิน เพราะการสร้างเป็นการเริ่มต้น และพื้นฐานแห่งกิจการทั้งหลายทั้งปวงของพระเป็นเจ้า

199"ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า" การยืนยันข้อแรกในการประกาศยืนยันความเชื่อนี้ ยังมีลักษณะเป็นพื้นฐานมากที่สุดอีกด้วย บท "สัญลักษณ์" ทั้งบทพูดถึงพระเป็นเจ้า และหากว่ามีการพูดถึงมนุษย์และโลกด้วย ก็กระทำดังนั้นจากแง่ของความสัมพันธ์กับพระเจ้า ข้ออื่นๆ ในบท "ข้าพเจ้าเชื่อ" ล้วนขึ้นอยู่กับข้อแรกทั้งสิ้น เช่นเดียวกับที่พระบัญญัติทั้งหลาย เป็นการอธิบายพระบัญญัติประการแรกให้ชัดเจน  ข้ออื่นๆ นั้นช่วยให้เรารู้จักพระเป็นเจ้าดีขึ้น อย่างที่ได้ทรงเผยแสดงพระองค์แก่มนุษย์มาเป็นขั้นตอน "สัตบุรุษทั้งปวง ก่อนอื่น จะต้องประกาศยืนยันว่าเชื่อในพระเป็นเจ้า" (คำสอนโรมัน  I 2,2)