หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่ 2 :  สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ

บทที่  1 ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

มาตรา  1ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

 

ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้่า

 

พระเจ้าทรงเผยแสดงพระนาม