หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ตอนที่ 1 :  ข้าพเจ้าเชื่อ - เราเชื่อ

บทที่  1 มนุษย์สามารถที่จะรับพระเจ้า

 

ความปรารถนาในพระเจ้า

 

หนทางการได้รู้จักพระเจ้า

 

การได้รู้จักพระเจ้า

 

จะพูดถึงพระเจ้าว่าอย่างไร

 

โดยสรุป

บทที่  2 พระเสด็จมาพบมนุษย์

มาตรา  1 การเผยแสดงของพระเจ้า:พระเจ้าทรงเผยแสดง

 

ขั้นตนของการเผยแสดง

 

พระเยซูคริสตเจ้า

มาตรา 2  การถ่ายทอดการเผยแสดง

 

ความเกี่ยวพันของธรรมประเพณี

 

มรดกแห่งความเชื่อ

 

โดยสรุป

มาตรา  3 พระคัมภีร์:พระคริสตเจ้า

 

แรงบันดาลใจและความจริงในพระคัมภีร์

 

พระจิตเจ้า ผู้อธิบายความหมายในพระคัมภีร์

 

สารบบในพระคัมภีร์

 

พระคัมภีร์ในชีวิตพระศาสนจักร

 

โดยสรุป

บทที่  3 การตอบสนองของมนุษย์ต่อพระเจ้า

มาตราที่่  1 ข้าพเจ้าเชื่อความนบนอบด้วยความเชื่อ

 

"ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด" (2ทธ.1:12)

 

ลักษณะเฉพาะของความเชื่อ

มาตรา  2 เราทั้งหลายเชื่อ

 

ภาษาแห่งความเชื่อ

 

ความเชื่อหนึ่งเดียว

 

โดยสรุป