หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

44มนุษย์ - โดยธรรมชาติและกระแสเรียก - เป็นสัตว์โลกที่มีศรัทธาในศาสนา เนื่องจากมนุษย์มาจากพระเจ้า และกำลังไปสู่พระเจ้า มนุษย์จึงดำเนินชีวิตมนุษย์อย่างสมบูรณ์เต็มที่ได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอย่างอิสระในชีวิต

45มนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ซึ่งมนุษย์จะพบความสุขได้ก็ในองค์พระเจ้านี้เอง "เมื่อใดที่ข้าฯ อยู่ในพระองค์อย่างครบถ้วน ก็จะไม่มีความเศร้าโศกและความทุกข์ยากอีกต่อไป เมื่อใดชีวิตข้าฯ เปี่ยมล้นไปด้วยพระองค์อย่างบริบูรณ์ ชีวิตข้าฯ ก็จะสำเร็จลุล่วงไป" (น.ออกัสติน)

46เมื่อมนุษย์สดับฟังสารจากบรรดาสิ่งสร้างและเสียงมโนธรรมแห่งตน  มนุษย์ก็สามารถขึ้นถึงความมั่นใจ ในการมีอยู่ของพระเจ้าผู้เป็นต้นเหตุและจุดหมายสุดท้ายของทุกสิ่ง

47พระศาสนจักรสอนว่าพระเจ้าหนึ่งเดียวและเที่ยงแท้ พระผู้สร้างเราและเป็นเจ้าแห่งเรานั้นสามารถเป็นที่รู้จักได้ด้วยความมั่นใจ จากผลงานของพระองค์ ทั้งนี้ อาศัยแสงสว่างโดยธรรมชาติจากเหตุผลของมนุษย์ (DS 3026)

48เราสามารถเอ่ยถึงพระเจ้าได้อย่างแท้จริง โดยเริ่มจากความสมบูรณ์พร้อมของสิ่งสร้างซึ่งมีอยู่มากมาย พูดถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความดีสมบูรณ์พร้อมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าภาษาอันมีขอบเขตจำกัดของเรา จะแจงถึงธรรมล้ำลึกแห่งพระเจ้านั้นได้ไม่หมดสิ้น

49"สิ่งสร้างที่ปราศจากพระผู้สร้างจะสูญสิ้นไป" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 36) ด้วยเหตุนี้ ผู้มีความเชื่อจึงรู้ตัวว่าถูกเร่งเร้าโดยความรักของพระคริสตเจ้า ให้นำความสว่างของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตมาให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์หรือปฏิเสธพระองค์