หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. การได้รู้จักพระเจ้าตามความคิดเห็นของพระศาสนจักร

36"พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมารดาของเรานั้น ยึดถือและสั่งสอนว่า พระเจ้าผู้เป็นองค์หลักการและจุดหมายสุดท้ายของทุกสิ่งนั้น  สามารถเป็นที่รู้จักได้อย่างแน่นอน อาศัยความสว่างตามธรรมชาติของเหตุผลมนุษย์ โดยพิจารณาจากสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 6) หากปราศจากเสียซึ่งสมรรถภาพอันนี้ มนุษย์ย่อมไม่สามารถต้อนรับการเผยแสดงของพระเจ้าได้ มนุษย์มีสมรรถภาพอันนี้ เพราะมนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นมา "ตามพระฉายาของพระเจ้า" (เทียบ ปฐก.1:27)

37อย่างไรก็ตาม ในสภาพเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมนุษย์ตกอยู่ มนุษย์จะรู้สึกว่าลำบากยุ่งยากมากมาย ในการที่จะรู้จักพระเจ้า โดยอาศัยความสว่างจากเหตุผลของตนฝ่ายเดียว

อันที่จริง พูดกันแบบง่ายๆ แม้ว่าเหตุผลของมนุษย์จะสามารถ - อาศัยพลังและความสว่างตามธรรมชาติของตนเอง - เข้าถึงความรู้ที่แท้และแน่นอน เกี่ยวกับพระเจ้าในฐานะพระบุคคล ผู้ทรงพิทักษ์คุ้มครองและปกครองโลกโดยอาศัยพระญาณที่อาทร ตลอดจนกฎธรรมชาติที่องค์พระผู้สร้างได้ทรงวางไว้ในวิญญาณของเราก็ตามที กระนั้นก็ดี ก็ยังมีอุปสรรคเป็นจำนวนมากที่คอยขัดขวางไม่ให้เจ้าตัวเหตุผลนั้น ใช้อำนาจตามธรรมชาติของมันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากว่าความจริงทั้งหลายเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์นั้น อยู่สูงอย่างเด็ดขาดเกินระดับของสรรพสิ่งที่เห็นได้ รู้สึกได้ด้วยประสาทสัมผัส และเมื่อความจริงดังกล่าวจักต้องถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทำและให้รูปแบบแก่ชีวิต ความจริงเหล่านั้นก็เรียกร้องให้มีการอุทิศตนและตัดสละตนเอง จิตมนุษย์นั้น - เพื่อที่จะได้มาซึ่งความจริงดังกล่าว - จะรู้สึกว่ายุ่งยากในส่วนที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสและจินตนาการ รวมทั้งความปรารถนาเลวๆ อันเกิดจากบาปกำเนิดอีกด้วย จากจุดนี้เอง จึงปรากฏว่าในเนื้อหาสาระดังกล่าว มนุษย์มักจะชักชวนตนเองอย่างง่ายๆ ให้เชื่อในความเป็นเท็จ หรืออย่างน้อยในความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆซึ่งตนไม่ปรารถนาให้เป็นจริง (DS 3875)

38ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงต้องการได้รับความสว่างจากการเผยแสดงของพระเจ้า มิเพียงในเรื่องที่อยู่โพ้นความเข้าใจของตนเองเท่านั้น แต่ยังในเรื่องของ "ความจริงทางศาสนาและจริยธรรมอีกด้วย ซึ่ง - โดยตัวของมันเอง - มิใช่สิ่งที่เหตุผลเข้าไม่ถึง เพื่อว่า - ในสภาพของมนุษย์เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน - ความจริงเหล่านั้นจะได้สามารถเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้โดยไม่ยุ่งยาก ด้วยความแน่นอนมั่นคง และโดยไม่มีความผิดพลาดเข้ามาปะปน"(DS 3876)