หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ความเชื่อหนึ่งเดียว

172นับแต่หลายศตวรรษมาแล้ว - โดยผ่านทางภาษา วัฒนธรรม ประชากรและประชาชาติเป็นจำนวนมากมาย - พระศาสนจักรมิได้หยุดยั้งที่จะประกาศยืนยันความเชื่อหนึ่งเดียวที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ถ่ายทอดมาโดยศีลล้างบาปหนึ่งเดียว และมีรากฝังลึกอยู่ในความเชื่อมั่นที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีพระเจ้าและพระบิดาแต่พระองค์เดียว (เทียบ อฟ.4:4-6) นักบุญอีเรเน แห่ง ลีออง ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อนี้ ประกาศว่า

173"เป็นความจริงที่ว่าพระศาสนจักรนั้น แม้จะกระจายอยู่ทั่วโลกจนสุดปลายแผ่นดินเมื่อได้รับความเชื่อจากอัครสาวกทั้งหลาย และจากสานุศิษย์ของอัครสาวก... ก็รักษา (การเทศน์สอนและความเชื่อ) นั้นไว้ด้วยความเอาใจใส่ เหมือนพำนักอยู่แต่ในบ้านเดียว พระ-ศาสนจักรเชื่อในลักษณะเดียวกัน ประดุจมีเพียงวิญญาณเดียว และใจดวงเดียว และเทศนาสั่งสอนความเชื่อ พร้อมทั้งถ่ายทอดออกไปเป็นเอกฉันท์ ประหนึ่งว่ามีปากอยู่เพียงปากเดียว" (น.อีเรเน)

174"เนื่องจากว่า มาตรแม้นภาษาจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เนื้อหาที่มีอยู่ในธรรมประเพณีนั้นมีหนึ่งเดียว และเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน ไม่ว่าจะเป็นพระศาสนจักรที่ก่อตั้งขึ้นในเยอรมัน หรือพระศาสนจักรในไอบีเรีย หรือพระศาสนจักรที่ตั้งขึ้นตรงศูนย์กลางของโลก..." (น.อีเรเน) "ดังนั้น สารของพระศาสนจักรจึงพูดความจริงและหนักแน่นมั่นคง ในเมื่อในพระศาสนจักรเท่านั้นที่หนทางหนึ่งเดียวแห่งความรอดจะปรากฏขึ้นทั่วทั้งโลก" (น.อีเรเน)

175"ความเชื่อที่เราได้รับจากพระศาสนจักรนี้ เรารักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่ เนื่องจากว่าความเชื่อดังกล่าวนี้ -โดยไม่หยุดยั้ง ภายใต้การปฏิบัติงานของพระจิต- ประดุจของฝากอันล้ำค่าที่เก็บอยู่ในภาชนะอันเลอเลิศ จะทำให้ภาชนะที่ประจุความเชื่ออยู่นั้นสดใสแลดูใหม่อยู่เสมอ" (น.อีเรเน)