หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ภาษาแห่งความเชื่อ

170เราไม่เชื่อในข้อความที่เขียนขึ้นเป็นแบบแผน แต่เชื่อในความเป็นจริงที่ข้อความเหล่านั้นแสดงออก และซึ่งความเชื่อช่วยให้เรา "สัมผัส" ได้ "การสำแดง (ความเชื่อ) ของผู้มีความเชื่อ ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำประกาศ แต่อยู่ที่ความเป็นจริง (ที่ประกาศออกไป)"(น.โทมัส อไควนัส) อย่างไรก็ดี ความเป็นจริงเหล่านี้ เราเข้าถึงโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่งความเชื่อที่กำหนดขึ้น หลักเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้แสดงออกและถ่ายทอดความเชื่อได้ เฉลิมฉลองความเชื่อเป็นหมู่คณะ ซึมซับรับความเชื่อไว้ และดำเนินชีวิตในความเชื่อนั้นมากยิ่งขึ้นทุกขณะ

171พระศาสนจักรผู้เป็น "หลักและรากฐานของควาามจริง" (1ทธ.3:15) ยังคงรักษา "ความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวตลอดไป" (ยด.3) ไว้อย่างซื่อสัตย์ พระศาสนจักรนั้นเองที่เป็นผู้รักษาความทรงจำเกี่ยวกับพระวาจาของพระคริสต์ไว้ พระศาสนจักรนั้นเองเป็นผู้ถ่ายทอดคำประกาศยืนยันความเชื่อของอัครสาวกไว้จากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ดุจเดียวกับผู้เป็นมารดาที่สอนลูกๆ ให้หัดพูด เพื่อจะได้เข้าใจและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ฉันใด พระศาสนจักรมารดาของเรา ก็สอนเราให้รู้จักภาษาแห่งความเชื่อ เพื่อชักนำเราให้ใช้ปัญญาเข้าใจความเชื่อ และเข้าสู่ชีวิตแห่งความเชื่อฉันนั้น