หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เราทั้งหลายเชื่อ

166ความเชื่อเป็นกิจส่วนตัว เป็นการตอบสนองอย่างอิสระของมนุษย์ต่อพระดำริริเริ่มของพระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ แต่ความเชื่อไม่ใช่กิจการที่กระทำเพียงลำพัง ไม่มีใครจะสามารถเชื่อได้ลำพังตนเอง เหมือนกับที่ไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงคนเดียว ไม่มีใครจะประสิทธิ์ประสาทความเชื่อแก่ตนเองได้  เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครจะประสิทธิ์ประสาทชีวิตแก่ตนเองได้  ผู้มีความเชื่อได้รับความเชื่อมาจากผู้อื่น เขาต้องถ่ายทอดความเชื่อนั้นไปให้ผู้อื่น ความรักที่เรามีต่อพระเยซูและต่อเพื่อนมนุษย์ผลักดันเราให้พูดกับผู้อื่นถึงความเชื่อของเรา ดังนั้น ผู้มีความเชื่อแต่ละคนจึงเป็นประดุจห่วงลูกโซ่ในสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของผู้มีความเชื่อ    ทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเชื่อได้โดยไม่ได้รับการค้ำจุนจากความเชื่อของผู้อื่น และด้วยความเชื่อของต้วข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าก็มีส่วนในการค้ำจุนความเชื่อของผู้อื่นนั้น

167"ข้าพเจ้าเชื่อ" (Apostles Creed)  คือความเชื่อของพระศาสนจักรที่ประกาศยืนยันเป็นส่วนตัว โดยผู้มีความเชื่อแต่ละคน โดยเฉพาะเมื่อเวลารับศีลล้างบาป "เราทั้งหลายเชื่อ" (Niceno-Constantinopolitan Creed) คือความเชื่อของพระศาสนจักร ซึ่งประกาศยืนยันโดยพระสังฆราชที่ชุมนุมกันอยู่ในสภาสังคายนา หรือทั่วๆ ไป โดยชุมนุมผู้มีความเชื่อในการประกอบพิธีกรรม "ข้าพเจ้าเชื่อ" ยังหมายถึงพระศาสนจักรผู้เป็นมารดาของเราอีกด้วย ผู้ตอบสนองพระเจ้าด้วยความเชื่อแห่งตน  และสอนเราให้พูดว่า  "ข้าพเจ้าเชื่อ"   "เราทั้งหลายเชื่อ"

1."ข้าแต่พระองค์ โปรดทอดพระเนตรมายังความเชื่อแห่งพระศาสนจักรของพระองค์"

168แรกทีเดียว พระศาสนจักรเป็นผู้เชื่อ และดังนี้จึงเป็นผู้เชิดชู หล่อเลี้ยงและค้ำจุนความเชื่อของข้าพเจ้า แรกทีเดียว เป็นพระศาสนจักรที่ประกาศยืนยันพระผู้เป็นเจ้าทุกหนแห่ง "พระองค์นี้แหละที่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ประกาศยืนยันว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งตนไปทั่วจักรวาล" นี่คือถ้อยคำที่เราขับร้องในบทเพลงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า (Te Deum) และร่วมกับพระศาสนจักรและในพระศาสนจักร เราก็ได้รับการปลุกใจและชักนำให้ยืนยันเช่นกันว่า "ข้าพเจ้าเชื่อ" "เราทั้งหลายเชื่อ" โดยอาศัยพระศาสนจักรนี้เองที่เราได้รับความเชื่อและชีวิตใหม่ในพระคริสต์โดยทางศีลล้างบาป ใน "จารีตพระศาสนจักรโรมัน" (Rituale Romanum) พระสงฆ์ผู้โปรดศีลล้างบาปจะถามผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาปว่า "เธอขอสิ่งใดจากพระศาสนจักรของพระเจ้า" และคำตอบก็คือ"ความเชื่อ" "ความเชื่อนั้นให้อะไรแก่เธอ" "ชีวิตนิรันดร" (จารีตพระศาสนจักรโรมัน พิธีล้างบาปผู้ใหญ่)

169ความรอดมาจากพระเจ้าพระองค์เดียว แต่เพราะว่าเราได้รับชีวิตแห่งความเชื่อ โดยผ่านทางพระศาสนจักร พระศาสนจักรจึงเป็นมารดาของเรา "เราเชื่อพระศาสนจักรในฐานะเป็นมารดาแห่งการเกิดใหม่ของเรา และมิใช่เชื่อในพระศาสนจักร ประหนึ่งว่าพระศาสนจักรเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรอดให้แก่เรา" (PL 62,11) เพราะพระศาสนจักรเป็นมารดาของเรา พระศาสนจักรจึงเป็นผู้สอนเราในเรื่องความเชื่ออีกด้วย