หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

134"พระคัมภีร์ทั้งหมดของพระเจ้าเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียว และหนังสือเล่มเดียวนั้นก็คือพระคริสต-เจ้า เพราะพระคัมภีร์ทั้งหมดของพระเจ้าพูดถึงพระคริสตเจ้า และพระคัมภีร์ทั้งหมดของพระเจ้าก็สำเร็จไปในพระคริสตเจ้า" (Hugh of St. Victor)

135"พระคัมภีร์บรรจุไว้ซึ่งพระวาจาของพระเป็นเจ้า และในเมื่อพระคัมภีร์เกิดขึ้นเพราะแรงบันดาลใจ พระคัมภีร์จึงเป็นพระวาจาอย่างแท้จริง" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 24)

136พระเจ้าคือผู้เขียนพระคัมภีร์โดยเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้แต่งที่เป็นมนุษย์ พระองค์ทรงปฏิบัติงานในตัวพวกเขาและโดยอาศัยพวกเขา พระองค์จึงประทานความมั่นใจด้วยประการฉะนี้ ข้อเขียนของพวกเขาสอนความจริงที่ช่วยให้รอดโดยไม่มีข้อผิดพลาด (เทียบ การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 11)

137การอธิบายความหมายของพระคัมภีร์ที่เขียนขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ จักต้องระวังเอาใจใส่ดูแลว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะเผยแสดงโดยผู้แต่งข้อเขียนศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดของเรา "สิ่งซึ่งมาจากพระจิต จะเป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่ได้ ก็แต่โดยการปฏิบัติงานของพระจิต

138พระศาสนจักรรับไว้ และเคารพข้อเขียน 46 เล่มในพันธสัญญาเดิม และ 27 เล่มในพันธสัญญาใหม่ ว่าเป็นข้อเขียนที่ได้รับแรงบันดาลใจ

139พระวรสารทั้งสี่ อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางที่สำคัญ เนื่องจากพระคริสตเยซูคือองค์ศูนย์กลางของพระวรสาร

140เอกภาพของพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เกิดจากเอกภาพแห่งแผนการของพระเจ้า และการเผยแสดงของพระองค์ พันธสัญญาเดิมเป็นการเตรียมพันธสัญญาใหม่ ในขณะที่พันธสัญญาใหม่ทำให้พันธสัญญาเดิมสำเร็จไป ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ต่างก็ให้ความสว่างแก่กันและกัน พระคัมภีร์ทั้งสองคือพระวาจาที่แท้จริงของพระเจ้า

141"พระศาสนจักรได้ให้ความเคารพต่อพระคัมภีร์ทั้งสองของพระเจ้าเสมอมา เช่นเดียวกับที่ได้ให้ความเคารพต่อพระวรกายของพระเยซูเจ้าเอง" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 21) พระคัมภีร์ทั้งสองนี้หล่อเลี้ยงและปกครองชีวิตทั้งชีวิตของคริสตชน "พระวาจาของพระองค์ คือแสงสว่างส่องก้าวเดินของข้าพเจ้า ดวงประทีปแห่งมรรคาของข้าพเจ้า" (สดด.119:105 เทียบ อสย.50:4)