หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. แรงบันดาลใจและความจริงในพระคัมภีร์

105พระเจ้าคือผู้ประพันธ์พระคัมภีร์ "ความจริงซึ่งได้รับการเผยแสดงโดยพระเจ้าตามที่มีอยู่และได้รับการนำเสนออยู่ในเล่มต่างๆ ของพระคัมภีร์นั้น เป็นสิ่งที่มอบหมายมาภายใต้แรงบันดาลใจจากพระจิต" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 11)

"พระศาสนจักร มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา -อาศัยความเชื่อที่ถ่ายทอดมาจากอัครสาวก- พิจารณาตัดสินว่าคัมภีร์ทุกเล่มทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เป็นคัมภีร์และเป็นบทบัญญัติแห่งธรรมวินัย ทุกภาคทุกตอน       เนื่องจากว่าเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากพระจิต จึงมีพระเจ้าเป็นผู้ประพันธ์ และได้รับการถ่ายทอดลงมาในลักษณะนั้นยังพระศาสนจักรเอง" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 11 เทียบ ยน.20:31; 2ทธ.3:16; 2ปต.1:19-21; 3:15-16)

106พระเจ้าได้ประทานแรงบันดาลใจให้แก่มนุษย์ผู้ประพันธ์พระคัมภีร์    "ในความมุ่งหมายที่จะเรียบเรียงพระคัมภีร์ขึ้นมานั้น พระเจ้าได้ทรงเลือกมนุษย์ซึ่งพระองค์จะอาศัยพึ่งพาได้ โดยการใช้ความสามารถของเขาและวิธีการของเขาอย่างเต็มที่  เพื่อว่า- โดยที่พระองค์เองทรงปฏิบัติงานอยู่ในตัวเขาและโดยอาศัยเขา - บุคคลเหล่านี้จะได้บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร -เยี่ยงนักประพันธ์ที่แท้จริง- ทุกสิ่งที่สอดคล้องกับความปรารถนาของพระองค์ และเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาเพียงเท่านั้น" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 11)

107หนังสือที่ได้รับแรงบันดาลใจเหล่านี้สอนให้รู้จักความจริง   "นับแต่นั้นมา ในเมื่อข้อยืนยันทั้งปวงของผู้ประพันธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ หรือผู้เขียนชีวประวัตินักบุญ จักต้องถือว่าเป็นข้อยืนยันของพระจิต จึงต้องมีการประกาศว่าหนังสือพระคัมภีร์สอน - อย่างมั่นคง สัตย์ซื่อ และปราศจากการผิดพลาด - ความจริง ซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะได้เห็นความจริงนั้น ได้รับการมอบหมายต่อไปเพื่อความรอดของเราในวรรณคดีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย"  (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 11)

108อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในคริสตศาสนาไม่ใช่เป็น "ศาสนาของหนังสือคัมภีร์" ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่ง "พระวาจา" ของพระเจ้า "มิใช่ศาสนาของถ้อยคำที่เขียนไว้และเป็นใบ้ แต่เป็นศาสนาของพระวจนาตถ์ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงชีวิต" (น.เบอร์นาร์ด)   เพื่อว่าพระคัมภีร์จะได้ไม่เป็นตัวหนังสือที่ตายด้าน พระคริสตเจ้า - พระวาจานิรันดรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต เดชะพระจิต - จึงจำต้องเสด็จมา "เปิดดวงปัญญาของเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์" (ลก.24:45)