หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

96สิ่งใดที่พระคริสตเจ้าได้ทรงมอบหมายให้แก่บรรดาอัครสาวก อัครสาวกทั้งหลายก็ได้ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปยังชนทุกรุ่นทุกสมัย จนกว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาในโรจนาการ  โดยการเทศนาสั่งสอนและโดยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้แรงดลใจจากพระจิต

97"ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ ประกอบกันขึ้นเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวแห่งพระวาจาของพระเจ้า" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 10) ซึ่งในคลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ประดุจในกระจกเงา พระศาสนจักรอิสระผู้สัญจรไปทุกแห่ง  ก็ได้เพ่งพินิจพระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความมั่งคั่งทั้งมวลของพระศาสนจัก

98"ในหลักคำสอน ในชีวิต และในพิธีบูชา พระศาสนจักรได้สร้างความยืนยงและถ่ายทอดทุกสิ่งที่พระศาสนจักรเป็นอยู่เอง และทุกสิ่งที่พระศาสนจักรเชื่อไปยังชนทุกรุ่นทุกสมัย" (การเผยของพระเป็นเจ้า ข้อ 8.1)

99อาศัยสำนึกเหนือธรรมชาติในความเชื่อ   ประชากรพระเจ้าทั้งหมดมิได้หยุดยั้งที่จะต้อนรับการเผยแสดงที่พระเจ้าประทานมา  ศึกษาให้เข้าถึงอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และดำเนินชีวิตตามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

100ภาระหน้าที่ในการอธิบายความหมายแห่งพระวาจาของพระเจ้าอย่างถูกต้องถ่องแท้นั้น    ได้มอบหมายไว้แก่ผู้มีอำนาจสั่งสอนในพระศาสนจักร คือองค์พระสันตะปาปาและพระสังฆราช ซึ่งร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระสันตะปาปาเพียงเท่านั้น