งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 “พลังศรัทธานำพาชีวิตสู่แสงสว่าง” (Empowering the Will : the Light , the Truth , the Way)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ปลายปีนี้สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ หนึ่งในสมาชิกของสำนักงานกิจการลูกเสือแห่งชาติ National Scout Organization of Thailand (NSOT) ได้รับมอบหมายจากสมัชชาคาทอลิกนานาชาติ เพื่อกิจการลูกเสือ The International Catholic Conference of Scouting (ICCS) ซึ่งมีสมาชิกว่า 88 ประเทศทั่วโลก ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 (1st ICCS Jamboree 2010)

ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.2010 – 2 มกราคม ค.ศ.2011 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
และเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีของประเทศไทยในกิจการลูกเสือ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2453 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย จึงทรงได้รับการถวายพระนามว่า “พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย”

ปัจจุบันสมาชิกในราชวงศ์ทุกพระองค์ล้วนให้การสนับสนุนการลูกเสือไทยเป็นอย่างดี และพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน รัชกาลที่ 9 ยังทรงดำรงตำแหน่งองค์พระประมุขลูกเสือไทยอีกด้วย

ในงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 นี้ ใช้คติพจน์ที่ว่า “พลังศรัทธานำพาชีวิตสู่แสงสว่าง” (Empowering the Will : the Light , the Truth , the Way) หนทาง ความจริงและชีวิต ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันของบุคคลและปรมัตถสัจจะ แต่เป้าหมายอย่างหนึ่งของงานนี้คือ การเพิ่มอำนาจ “ชีวิตจิตและพลังศรัทธา” แก่บรรดาเยาวชนลูกเสือและเนตรนารี ด้วยวิธีการแห่งพลังศรัทธา ความรัก มิตรภาพ และความเชื่อ เพื่อค้นหาหนทางในการเปลี่ยนแปลงตนเป็นบุคคลที่มีความรัก ความเอาใจใส่ และการอบรมหลอมบ่มนิสัย และการแนะแนวทางแก่บรรดาลูกเสือเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบ “หนทาง ความจริง และชีวิต” ในการสร้างสรรค์ตนเองและสังคมได้ในที่สุด

กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางศาสนาและระหว่างศาสนา การเสวนาแนวทางการดำเนินชีวิตคริสตชนในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา การจาริกแสวงบุญ ทั้งวัดคริสต์ วัดพุทธ และมัสยิดมุสลิม การเดินทางไกล การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน การเรียนรู้และแข่งขันทักษะลูกเสือ การอยู่และเรียนรู้จักมรดกของเรา ธรรมชาติ วัฒนธรรมและอาชีพ อาจมีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อคุณค่าที่แตกต่างและเหมาะสำหรับบรรดาเยาวชนด้วย

บรรดาน้อง ๆ เยาวชนลูกเสือและเนตรนารีไทยที่สนใจเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.jamboreethailand.com หรือสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่โรงเรียนของน้อง ๆ เอง ประสบการณ์ระดับโลกแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วในเมืองไทย

และสำหรับเพื่อน ๆ เยาวชนที่พ้นวัยลูกเสือไปแล้ว ปรารถนามาช่วยงานเป็นอาสาสมัคร สามารถติดต่อสมัครได้ที่ catholic_thaiscout@hotmail.com รีบหน่อยนะคะ ไหน ๆ ประเทศไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแล้ว เราเยาวชนคาทอลิกไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะ และขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการเตรียมงานในโอกาสนี้ด้วย พลังกายก็ต้องการ พลังคำภาวนาเพื่อให้งานนี้สำเร็จและผ่านไปด้วยดีอยู่ในความอารักขาของพระเจ้ายิ่งต้องการมากเป็นพิเศษ