พระธาตุ คุณพ่อบอสโก เยือนประเทศไทย
18 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2553


     ต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก เยือนประเทศไทย 18 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2553

 

ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก :  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ต้อนรับการมาของพระธาตุ คุณพ่อบอสโก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ( ขอขอบคุณ คลิปวีีดีโอ จากทีมงานสื่อมวลชน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในการบันทึกภาพ )
                                                  
อ่านต่อ...

บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม ต้อนรับการมาของพระธาตุ คุณพ่อบอสโก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ( ขอขอบคุณ คลิปวีีดีโอ จากทีมงานสื่อมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถั?มภ์ ในการบันทึกภาพ )
                                                  
อ่านต่อ...

โรงเรียนธิดานุเคราะห์
หาดใหญ

26 พย.53

โรงเรียนอาชีวะ ดอน
บอสโก สุราษฎร์ธานี

25 พย. 53

โรงเรียนเทพมิตร
ศึกษา จ.สุราษฏร์ธานี

25 พย. 53ี

วัดแม่พระฟาติมา
ห้วยยาง

โรงเรียนนิรมลชุมพร
25 พย.53

โรงเรียนอรุณวิทยา
จ.ประจวบคีรีขันธ

24 พย.53

โรงเรียนพระแม่มารี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

24 พย.53

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
23 พย.53

โรงเรียนนารีวิทยา
ราชบุรี

23 พย.53

ขบวนแห่
รอบตลาดบ้า้นโป่ง

22 พย.53

โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย

22 พย.53

โรงเรียนนารีวุฒิ
บ้านโป่ง

22 พย.53

โรงเรียนอาชีวะ
ดอนบอสโก บ้านโป่ง

22 พย.53

วัดนักบุญโยเซฟ
บ้านโป่ง

21 พย.53

บ้านเณรนาซาเรท
คณะซาเลเซียน

21 พย.53

อาสนวิหารแม่พระบัง
เกิด บางนกแขวก

21 พย.53

วัดอัครเทวดามีคาแอล
ดอนกระเบื้อง

21 พย.53

อาสนวิหารแม่พระ
บังเกิด บางนกแขวก

20 พย.53

โรงเรียนดรุณา ราชบุรี
20 พย.53

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
20 พย.53

โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
19 พย.53

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
19 พย.53

พิธีมิสซาบูชาต้อนรับ
18 พย.53

บรรยากาศการต้อนรับ
18 พย.53


     กิจกรรม ต้อนรับพระธาตุ คุณพ่อบอสโก เยือนประเทศไทย 18 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2553
 


ประมวลภาพ : ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก 18 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 53
ภาพ /  วิดีโอ  โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซาเลเซียน

วันที่ 22 พย.53 :

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง

วันที่ 22 พย.53 :

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

วันที่ 22 พย.53 :

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง

วันที่ 21 พย.53 :

ประมวลภาพพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันที่ 21 พย.53 :

วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

วันที่ 21 พย.53 :

บ้านเณรนาซาเรท คณะซาเลเซียน

วันที่ 20 พย.53 :

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 19 พย.53 :

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระธาตุฯ ประดิษฐานที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยคุณพ่อยอห์นบอสโก เทพรัตน์   ปิติสันต์ เจ้าคณะ เป็นประธาน

วันที่ 19 พย.53 :

โรงเรียนพระแม่มารี สาทร ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 19 พย.53 :

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 18 พย.53 :

โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 |