โดยศีลบรรพชา ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระเจ้า บางคนจากบรรดาคริสตชนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการประทับตราด้วยเครื่องหมายอันมิอาจลบเลือนได้ กล่าวคือ ศาสนบริกรเหล่านี้ได้รับการอภิเษก และรับการมอบหมายให้แต่ละคนอภิบาลประชากรของพระเจ้า ตามฐานันดรของตน โดยการทำหน้าที่สั่งสอน ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และปกครอง ในพระบุคคลของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นศีรษะ

ฐานันดรเหล่านี้ ถูกมอบด้วยการปกมือ และการภาวนาอภิเษก ซึ่งหนังสือพิธีกรรมกำหนดไว้สำหรับแต่ละฐานันดร ๑๐๑๐ ต้องประกอบศีลบรรพชาในระหว่างการถวายบูชามิสซาอย่างสง่า ในวันอาทิตย์หรือวันฉลองต้องบังคับ แต่ด้วยเหตุผลด้านอภิบาล จะประกอบศีลบรรพชาในวันอื่นๆ ก็ได้ ไม่เว้นแม้วันธรรมดา

๑๐๑๑ วรรค ๑ โดยปกติให้ประกอบศีลบรรพชาในอาสนวิหาร แต่ด้วยเหตุผลด้านอภิบาล จะประกอบในวัดอื่นหรือวัดน้อยก็ได้

วรรค ๒ ต้องเชิญบรรดาสมณะ และคริสชน เข้าร่วมในการบรรพชานี้ เพื่อให้มีผู้ร่วมพิธีมากที่สุด

๑๐๑๒ ศาสนบริกรประกอบศีลบรรพชา คือพระสังฆราชผู้ได้รับการอภิเษกแล้ว

( ที่มา : กกฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยศีลบรรพชา ลักษณะที่ 6 )