ประวัติ คุณพ่อเปาโล องอาจ แคเซอ
 

เกิด

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2524

สังกัด

วัดนักบุญเทเรซา ห้วยโป่ง เชียงใหม่

บุตรของ

นาย มงคล   แคเซอ

 

นาง พัชรี  แคเซอ

มีพี่น้อง

 4 คน เป็นชาย 3 หญิง 1 เป็นบุตรคนที่ 1


ประวัติการศึกษา
 

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวฝ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านหัวฝ่าย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

ปริญญาตรี

ิศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

 

คณะศาสนศาสตร์สาขาวิชาเทววิทยา Catholic theology Collage Melbourne, Australia.


 ประวัติการเข้าสู่ชีวิตนักบวช

1997

เข้าบ้านเณรเล็กคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI.) สามพราน

4 พฤศภาคม 2000

เข้านวกภาพ ที่นวกสถาน นักบุญเทเรซา สามพราน

5 พฤศภาคม 2001

ปฏิญาณตนครั้งแรก ณ บ้านมาเซอโนด์ สามพราน

12 กรกฏาคม 2008

ถวายตัวตลอดชีวิต ณ De Mazenod College, Melbourne, Australia

11 พฤศจิกายน 2008

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ St. Mary seminary, Melbourne, Australia

5 มีนาคม 2010

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม St. Mary seminary, Melbourne, Australia

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

15 สิงหาคม 2010 รับการแต่งตั้งเป็นสังฆนุกร ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน


คติพจน์

พระเจ้าเป็นความรัก