ประวัติ คุณพ่อมีคาแอล นัฏฐวี กังก๋ง
 

สังกัด

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

บุตรของ

ลูกา จำลอง กังก๋ง และ เทเรซา จันทร์ฉาย กังก๋ง

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร

คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ


ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียนอันนาลัย

มัธยมศึกษา

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ปริญญาตรี

ีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ศาสนศาสตร์บัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2008
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2009
โดยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

วันที่ 14 สิงหาคม 2010
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

แรงบันดาลใจที่เข้าบ้านเณร

ได้เป็นพยานความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ความในใจ

ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมเต็มเปี่ยมด้วยพระพรแห่งความรัก ผ่านครอบครัว คนรอบข้างทุกคน จึงอยากโมทนาคุณพระเจ้าและขอพระพรให้กับท่านเหล่านั้นเสมอไป ภาวนาเพื่อชีวิตกระแสเรียกของผมด้วย

คติพจน์

ข้าพเจ้ายินดีทำตามพระประสงค์ (I’m delighted to do your will)