ประวัติ คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก
 

สังกัด

วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

บุตรของ

 ร็อค สมชาย ไชยเผือก และ อันนา ทิพวัลย์ ไชยเผือก

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร

คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ


ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติส (ประสาทศิลป์)

มัธยมศึกษา

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ปริญญาตรี

ีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ศาสนศาสตร์บัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2008
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2009
โดยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

วันที่ 14 สิงหาคม 2010
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

แรงบันดาลใจที่เข้าบ้านเณร

สำนึกในความใจดีจากพระเจ้าและเห็นแบบอย่างของพระสงฆ์รุ่นพี่

ความในใจ

ขอบคุณในความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อผม แผนการของพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆ

คติพจน์

โปรดตรัสเถิดพระองค์ เพราะข้ารับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่
(1ซมอ 10)