ประวัติ คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง
 

สังกัด

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

บุตรของ

นายบัณฑิตย์ สุขสว่าง และ มารีอา มาลา ปิ่นรัตน์

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร

คุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์  สมแสงสรวง


ประวัติการศึกษา
 

ประถมศึกษา

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา

มัธยมศึกษา

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ปริญญาตรี

ีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

 

ศาสนศาสตร์บัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2008
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2009
โดยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

วันที่ 14 สิงหาคม 2010
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

แรงบันดาลใจที่เข้าบ้านเณร

เห็นแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์รุ่นพี่ และเพื่อตอบสนองความรักของพระที่มีให้เสมอ

ความในใจ

“ข้าพเจ้าเป็นใคร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้” (เทียบ 2ซมอ 7:18) ขอบคุณพระเจ้าที่เรียกและอยู่เคียงข้างผมเสมอ ให้ผมได้พบแต่คนดีๆ สิ่งดีๆ บนเส้นทางแห่งกระแสเรียกนี้ ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต... ภาวนาเพื่อกันและกันครับ

คติพจน์

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรัก (1คร 13:13)