ชื่อ - สกุล

บาทหลวงอันตน วิทยา เลิศทนงศักดิ์

วัน เดือน ปี เกิด

2 มกราคม 1984

วันเดือนปีบวช

19 พฤษภาคม 2013

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

ที่อยู่

วัดเซนต์หลุยส์
23 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2211-0220, 0-2213-0199, 0-2672-3406 ถึง 7

เบอร์โทรสาร

0-2211-8649

ประวัติคุณพ่ออันตน วิทยา เลิศทนงศักดิ์

สัมภาษณ์พระสงฆ์ใหม / สัมภาษณ์ครอบครัว

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด