ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย

วัน เดือน ปี เกิด

28 พฤศจิกายน 1977

วันเดือนปีบวช

3 พฤษภาคม 2008

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ผู้ช่วยจิตตาธิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

ที่อยู่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
215 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2675-5000, 0-2675-9300

เบอร์โทรสาร

0-2675-5200

ประวัติคุณพ่อยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด