ชื่อ - สกุล

บาทหลวงอันตนสราวุธ อมรดิษฐ์

วัน เดือน ปี เกิด

3 มีนาคม 1970

วันเดือนปีบวช

15 พฤษภาคม 2005

ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ช่วยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

ที่อยู่

บ้านสวนยอแซฟ
1/2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0105 ถึง 6 ( สายตรง )

เบอร์โทรสาร

0-2429-0104

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด