ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเบเนดิกต์ พรชัย แก้วแหวน

วัน เดือน ปี เกิด

11 ธันวาคม 1972

วันเดือนปีบวช

8 มิถุนายน 2003

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ที่อยู่

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
23 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40
เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2234-8556, 0-2234-4592, 0-2233-7120

เบอร์โทรสาร

0-2234-3414

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด