ชื่อ - สกุล

บาทหลวงชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

วัน เดือน ปี เกิด

8 มีนาคม 1969

วันเดือนปีบวช

11 มิถุนายน 2000

ตำแหน่ง

ศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี

ที่อยู่

-

เบอร์โทรศัพท์

-

เบอร์โทรสาร

-

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด